دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 82-166 
3. جنس آلاله .Rananculus L در ایران

صفحه 104-124

صادق مبین؛ زین‌العابدین ملکی