یک گونه جدید از جنس .Nepeta L از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گونه جدید Nepeta makuensis از ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. این گونه از بخش Psilonepeta Benth. بوده و با داشتن کاسه گل لوله‌ای-استکانی که در ناحیه گلو متورم و پهن می‌باشد، مشخص می‌گردد. حلقه کرک در این گونه در قسمت میانی لوله کاسه گل قرار گرفته که این صفت متفاوت از سایر گونه‌ها است که در آنها حلقه کرک در قاعده دندانه‌ها واقع شده است.

کلیدواژه‌ها