ریخت‌شناسی دانه‌گرده جنس .Hyoscyamus L

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 مرکز تحقیقات مهندسی وزارت جهاد سازندگی

چکیده

ویژگیهای دانه‌های‌گرده گونه‌های ایرانی جنس Hyoscyamus با استفاده از میکروسکوپ الکترونی اسکن مورد بررسی قرار گرفته است. دانه‌های گرده به سه شکل بیضی، کروی و تقریباً کروی دیده می‌شوند. سطح دانه‌های‌گرده شیاردار و تزییناتی مثل رگه‌دار، زگیلک‌دار، رگه- منفذدار و منفذدار در گونه‌های مختلف دیده می‌شود. گونه‌هایی که مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از :
Hyoscyamus insanus, H. bornmulleri, H. Pusillus, H. tenuicaulis, H. leptocalyx, H. malekianus, H. senecionis var. senecionis and var. bipinnatisectus, H. squarrosus, H. arachnoideus, H. kurdicus, H. niger, H. reticulatus, H. turcomanicus

کلیدواژه‌ها


Ghahreman, A. & M. Khatamsaz 1996: The genus Hyoscyanus L. (Solanaceae) in Iran. -Iran. Journ. Bot. 7 (1): 31-37. Tehran.

Khatamsaz, M. 1978: Solanaceae in Flora of Iran, no. 24. -Tehran, in press.

Lynch, S. P. & G. L. Webster 1975: A new technique of preparing pollon for scaning electron microscopy. -Grana 15: 127-136.

Polo, J. M. & M. J. Diez 1986: Contribution al atlas palinogico de punt, W. S. Blackmore, S. Nilsson & A. le Thomas. 1994: Glossary of pollen and spore terminalogy. Lab. palaeobot. Palynol. Contr. ser I. LPP Foundation, -Utrect.

Reynolds, T. L. 1984: An ultrastructural and streological analysis of pollen grains of H. niger during normal ontogeny and included embryogenetic development. -Amer. J. Bot. 71: 490-504.

Schonbeck- Temesy, E. 1972: Hyoscyamus in K. H. Rechinger (ed.) Flora Iranica no. 100: 49-79. -Graz.