مروری بر بخش Leucocercis از جنس Astragalus در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

2 گروه زیست شناسی، بخش هرباریوم، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

گونه‌های بخش Leucocercis Bge از جنس گون در ایران مرور می‌شوند. گونه‌های موجود با نزدیک‌ترین خویشاوندان خود مقایسه می‌گردند، شرح کامل و سازش اکولوژیک همراه با پراکنش جغرافیایی ارائه می‌گردد. گونه A. crassispinus به عنوان گونه مشکوک از این بخش خارج و به بخش Acantherioceras انتقال می یابد.

کلیدواژه‌ها


Bunge, A. 1869: Generis Astragali species Gerotogeae. -Mem. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg, 7 th ser., 15. 1: 1-254.

Podlech, D. 1990: Die Typifizierung der altweltlichen sektionen der Gattung Astragalus L. (Leguminosae). -Mitt. Bot. Miinchen 29: 461-494.

Rechinger, K. H., Dulfer, H. & Patzak, A. 1959: Sirjaevii fragmenta Astragalogia 9-11. -Sitz. Osten. Akad. Wiss Math-nat. KI. 168; 693-718.

Koie, M. & K. H. Rechinger 1957: Symbolae Afghanicae, vol. 3: 1-206.