یافته‌های جدید درباره جنس گون در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع

چکیده

گونه جدید A. ahmad-parsai از بخش Campylanthus همراه با اطلاعات بیشتر معرفی می‌شود. بر پایه نمونه‌های جمع‌آوری شده و منابع تعدادی جمع‌آوری جدید و گزارش جدید ارائه می‌گردد.
A. dipeltaبر اساس مطالعات انجام شده در خصوص نیاز اکولوژیک وA. sorkhabadensis  بر اساس صفات مورفولوژیک از جنس گون خارج می‌شوند.
 
 

کلیدواژه‌ها


Agerer-Kirchhoff Ch. & R. Agerer 1977: Eine neue Sektion der Gattung Astragalus L. Laxifiori Agerer Kirchhoff. -Mih. Bot. StaatsammI. Mtinchen 13: 203-234.

Aitchinson, J. E. 1888: The Botany of Afgan Delimitation commision. -Trans. Linn. Soc. London, Bot. 3: 1-138.

Podlech, D. 1991: The systematics of the annual species of genus Astragalus L. (Leguminosae). -Flora et Vegetatio Mundi, Band 9: 1-8

Nikitin, V. V. 1973: Notae de flora Badachschanica, 2. -Nov. Syst. PI. Vas. 10: 31-: 332

Maassoumi, A. A. 1986: Astragalus in Iran, annuals vol. 1: 51

Tietz, S. 1988: Revision von Astragalus L. Sect. Campylantus Bge., Microphysa Bge., Poterion Bge. -Mitt. Bot. Saatssamml. Munchen, 27: 135-380.

Tietz, S & Sh. Zarre, 1994: Revision von Astragalus L. Sect. Megalocystis Bge. (Fabaceae). -Sendtnera, Band 2: 287-363

Pau, C 1918: Plantas de Persia y de Mesopotamia. -Trav. Mus. Nac. Cienc. Nat. Madrid, Bot. no. 14: 1-48.