کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
51. نام ها و مترادف های جدید برای گون ها

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 123-125

علی اصغر معصومی


52. بررسی کاریولوژیک برخی از گونه های .Onopordum L (تیره کاسنی) در ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 152-157

الهام آقاباباییان؛ منیژه پاکروان؛ اختر توسلی


53. Phyllanthus tenellus به عنوان گزارش جدید و گونه بومی شده از غرب مازندران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 129-132

حبیب زارع؛ طیبه امینی اشکوری؛ مهرآسا زارع


55. گزارش گونه جدیدی از جنس Vitis متعلق به تیرهVitaceae برای فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 100-102

مهری دیناروند؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنکجو؛ بهرام اندرزیان


56. گونه Silene mishudaghensis متعلق به تیره میخکیان، گونه ای جدید ازایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-122

عباس قلی پور؛ ندا پارسا خانقاه


57. یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-85

ولی اله مظفریان


58. گزارش گونه‌ جدید وترکیب جدید از جنس .Carex L از ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 86-90

محمد امینی راد


59. گزارش گونه جدیدی از جنس Myosotis از تیره Boraginaceae برای فلور ایران: کشف مجدد یک گونه نادر

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 43-46

محمد محمودی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


60. اعداد کروموزومی گونه های Astrodaucus orientalis و Althaea officinalis از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 58-60

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


61. جنس Sparganium در ایران؛ دو گزارش جدید برای منطقه فلورا ایرانیکا

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 30-34

علیرضا نقی نژاد؛ محمود بیدار لرد


62. گونه های جدید و گزارش های تازه از تیره کاسنی در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 24-29

ولی اله مظفریان


64. گزارش آرایه جدید Psora himalayana برای مایکوتای گلسنگی ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 75-77

فرامرز دهمرده؛ محمد سهرابی؛ غلامرضا بلالی دهکردی


65. گونه جدید Campanula kurdistanica (خانواده گل استکانی) از کردستان، ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-38

محفوظ ادوایی؛ حسین معروفی


66. اعداد کروموزومی گونه‌های Ranunculus dolosus و Silene conoidea از ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 61-63

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی؛ سهیلا اشرافی


67. گزارش .Potamogeton friesii Rupr به عنوان گونه ی جدیدی برای فلور ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 39-42

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


68. نکاتی در مورد جنس (Piptatherum P. Beauv. (Poaceae در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

بهنام حمزة؛ مصطفی اسدی


69. نکاتی در مورد جنس (Luzula (Juncaceae، در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 165-169

قدیر طاهری؛ جان کرشنر؛ محمد امینی راد


70. گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 146-151

عالمه دشتی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا


71. گزارش گونه جدیدی از جنس Mandragora متعلق به تیره Solanaceae برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 179-182

مهری دیناروند؛ حمید هویزه


72. گیاه Cochlearia conwayi چیست؟

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 143-145

احسان الشهباز


73. گزارش جدیدی از گونه Gypsophila heteropoda از میخکیان برای فلور ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 152-154

ملیحه نجاتی عدالتیان؛ محمد رضا جوهرچی


74. شمارش کروموزومی در برخی گونه های جنس Tripleurospermum Sch. Bip در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 233-235

مریم خیاطی؛ اختر توسلی؛ منیژه پاکروان


75. مطالعه مروری جنس . Thalictrum L در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 170-178

منیژه پاکروان؛ هلن عالی پناه؛ نسترن سلیمانی