گزارش گونه Silene muradica برای اولین بار از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 مؤسسه تحقیقات جنگل‌ها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

طی جمع­ آوری نمونه­ های جنس Silene گونه اندمیک Silene muradica Schischk. از فلور ترکیه از بخش Spergulifoliae شناسایی شده و به عنوان رکورد جدید برای فلور ایران گزارش می­گردد. این گونه از نظر داشتن کاسه بدون کرک و گلبرگهای سفید-سبز، با بریدگی پهنک تا حدود یک‌سوم از انتها، از گونه Silene spergulifolia (Desf.) Bieb. قابل تشخیص است. نقشه پراکنش و تصاویر این گونه ارایه می­ شود.

کلیدواژه‌ها


Coode, M. J. E. & Cullen, J. 1966: Silene L. pp. 179–242. In: Flora of Turkey and East Aegean Islands. Vol. 2 (Davis, P. H., ed.). -University Press, Edinburgh.

Chowdhuri, P. K. 1957: Studies in the genus Silene L. Notes from the Royal Botanical Garden Edinburgh 22: 221–278.

Edalatiyan, M. N., Ghahremaninejad, F., Attar, F. and Joharchi, M. R. 2010: A taxonomic study on the genus Silene (Caryophyllaceae) in Iran. -Rostaniha 11(2): 133-149.

Gholipour, A. & Sheidai, M. 2009: A new record and some rediscovered endemic Silene (Caryophyllaceae) species in Iran. – Rostaniha 10: 212-220.

Gholipour, A. & Maroofi, H. 2011: Silene odontopetala subsp. congesta (Caryophyllaceae), a new record for the flora of Iran. -Iran. J. Bot. 17: 78-80.

 Gholipour, A. & Parsa Khanghah, N. 2015: Silene mishudaghensis (Caryophyllaceae), a new species from Iran. –Iran. J. Bot. 21: 118-122.

Gholipour, A. & Golshahi, M. 2016: Two interesting annual Silene species (Caryophyllaceae) reported for the flora of Iran. - Nova Biologica Reperta 3 (3): 205-209.

Gholipour, A. Sajedi, S. and Amini Rad, M., 2016: Report of two new species of Silene (Caryophyllaceae) from Iran. -Rostaniha 17(2): 108-114.

Gholipour, A. 2017: Silene oxelmanii (Caryophyllaceae), a new species from Iran. - Phytotaxa 303 (2): 181–186

Gholipour, A. 2018: Silene armena, New record of Iran. Rostaniha 19(1): 60-64.

Greuter, W. 1995: Silene L. (Caryophyllaceae) in Greece: A subgeneric and sectional classification. -Taxon44: 543–581. https://doi. org/10. 2307/1223499

Hoseini, E. & Assadi, M. 2016: Introducing a new species, Silene ghahremaninejadii (Caryophyllaceae), from Iran. –Nova Biol. Rep. 3: 131-135.

Melzheimer, V. 1988: Caryophyllaceae, Silene L. In: Rechinger, K. H. (ed.). Flora Iranica, no. 163: 341-508. Akademische Druck und Verlagsanstalt, Graz.

Nejati Edalatiyan, M., Joharchi, M. R. & Ghahremaninejad, F. 2011: Silene ferdowsii (Caryophyllaceae), a new species from Iran. – Annales Botanici Fennici 4: 155-158.

Nejati Edalatiyan, M., Joharchi, M. R. &Memariani, F. 2017: A new record of Silene L. (Caryophyllaceae) from Iran. - Iran. J. Bot. 23 (1): 25-27. Tehran.

Shishkin, B. K. 1936: Silene L. In: (Komarov, V. L., ed. Flora of the U. S. S. R., Vol. 6: 577-592. - Moskova & Leningrad (English translation 1970).