گزارش گونه جدیدی از جنس Urochondra از تیره Poaceae از جنوب شرق برای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان

2 بخش تحقیقات جنگل‌ها و مراتع، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

طی مطالعه پوشش گیاهی منطقه گرمسیری، حاشیه خلیج فارس و دریای عمان، نمونه­هایی از گونه Urochondrasetulosa متعلق به تیره گندمیان برای اولین بار به صورت خودرو از ساحل خور تنگ، جاده جاسک به چابهار جمع­آوری شد. بنابراین به عنوان رکوردی جدید از حنوب شرق برای فلور ایران معرفی می­شود. این گونه به دلیل تحمل شوری آب دریا، دمای بالا، داشتن دو نوع زادآوری توسط بذر و ریزوم و تعلیف دام، از اهمیت خاصی در منطقه برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1970: Gramineae, in Rechinger, K. H., Flora Iranica, no. 70, Graz. Austria.

Cope, T. A. 1982: Poaceae, in Nasir, E. & Ali, S. I., Flora of Pakistan, no. 143. -Department of Botany, University of Karachi, Karachi.

Gulzar, S., Khan, M. A. and Ungar, I. A. 2001: Effect of salinity and temperature on the germination of Urochondra setulosa (Trin.) C. E. Hubbard. -Seed Science & Technology, 29. 21-29.