گزارش گراس یکساله به نام Coelachyrum brevifolium از بلوچستان ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

مؤسسه تحقیقات گیاه‌پزشکی کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

طی مطالعه گیاهان جمع‌آوری شده از جنوب شرق کشور (بلوچستان)، نمونه‌ای تحت نام Coelachyrum brevifolium شناسایی گردید. از این جنس تا بحال تنها C. piercei از ایران گزارش شده است و این گیاه به‌ عنوان گزارش جدید برای فلور ایران معرفی می‌گردد. گیاه مذکور برخلاف C. piercei، دارای شکل رویشی یکساله می‌باشد. خصوصیات مورفولوژیکی، رویشگاه، تصاویر، نقشه پراکنش به همراه کلید شناسایی گونه‌های این جنس ارائه می‌شوند.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. & Runemark, H. 1983: Notes on the flora and vegetation of S. Baluchistan, Iran. -Iran. J. Bot. 2 (1): 69-78. Tehran.

Collenette, I. S., 1999: Wildflowers of Saudi Arabia. Riyadh: National Commission for Wildlife Conservation and Development xxxii, 799p.-col. illus.

Cope, T. A. 1982: Poaceae in Ali, S.I. (ed.) Flora of Pakistan, no. 143. Pakistan Agricultural Research Council.

Hochstetter, C. F. F. & Nees, C. G. D. 1842: Linnaea 16: 221.

Musehler, R. 1912: A Manual Flora of Egypt. Vol. 1, p. 129. Berlin.

Snow, N., Peterson, P.M. & Romaschenko, K. 2013: Systematics of Disakisperma (Poaceae, Chloridoideae, Chlorideae). PhytoKeys 26: 21-70.