مطالعه ساختار تشریحی برگ در جنس Hieracium (تیره آفتابگردان) در ایران و کاربرد تاکسونومیکی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم گیاهی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، ایران

3 دانشکده علوم زیستی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق، ساختار تشریحی برگ 17 آرایه از جنس Hieraciumمتعلق به دو زیر جنس و 6 بخشه با استفاده از میکروسکوپ نوری ارائه می‌شود. صفات تشریحی مطالعه شده در گونه‌های مختلف، متفاوت بودند در حالی که در جمعیت‌های متفاوت از یک گونه ثابت بودند. 28 صفت تشریحی مطالعه شد که از میان آنها برخی صفات دارای ارزش تاکسونومیکی بودند و در جداسازی زیرجنس‌ها، بخشه‌ها، زیربخشه‌ها و گونه‌ها اهمیت داشتند. مهمترین این صفات عبارتند از: وجود یا عدم وجود دستجات آوندی جانبی؛ شکل رگبرگ اصلی؛ ضخامت اپیدرم، پارانشیم، کلانشیم و کوتیکول؛ طول دستجات آوندی و دستجات چوب و آبکش؛ تقارن برگ؛ تعداد دستجات آوندی جانبی و در موارد کمی اندازه سلول‌های روزنه، شکل سلول‌های اپیدرمی و دیواره جداکننده سلول‌ها. علاوه بر این، برای تاکسون‌های مطالعه شده کلید شناسایی آناتومی برگ داده شده است.

کلیدواژه‌ها


Beaman, J. H. 1990: Revision of Hieracium (Asteraceae) in Mexico and Central America, Systematic Botany Monographs 29: 1–77.–Michigon University Press.

Gaskin, J. F. & Wilson, L. M. 2007: Phylogenetic relationships among native and Naturalized Hieracium (Asteraceae) in Canada and the United States based on plastids DNA sequences.–Systematic Botany 52: 478–485.

Juxip, A. J. 1960: Hieracium in Shishkin, B. K. & Bobrov, E. G. (eds.), Flora of the USSR 30: 1–698.–Moskva & Leningrad.

Petrovic, S. D., Loscher, R., Gorunovic, M. S. & Merfort, I. 1999: Flavonoid and phenolic acid Patterns in seven Hieracium species.–Biochemical Systematics and Ecology 27 (6): 652– 656.

Qureshi, S. J., Khan, M. A., Arshad, M., Rashid, A., Ahmad, M. & Zafar, M. 2009: Morphological, palynological and anatomical investigations of Hieracium L. (Lactuceae, Asteraceae) in Pakistan.–Metodsos on Ecologia Sistematica 4: 1–22.

Rechinger, K. H. & Lack, H. W. 1977: Hieracium in K. H. Rechinger, Flora Iranica 122: 171-180.–Graz.

Sell, P. D. & West, C. 1975: Hieracium L. and Pilosella Hill, in Davis, P. H. (ed.), Flora of Turkey 5: 696–763.–Edinburgh.

Sell, P. D. 1987: An introduction to the study of the British Hieracia. 1. History and classification. Watsonia16: 365–371.

Shaw, H. 1973: A dictionary of the flowering plants and ferns. ed. 8 Cambridge.–Cambridge University Press.

 

Shi, Y., Gomall, R. J., Draper, J. & Stace, C. A. 1996: Intaspecific molecular variation in Hieracium sect. Alpina (Asteraceae), an apomictic group.– Folia Geobotanica 31: 305–313.

Strother, J. L. 2007: Hieracium in Flora of North America, Flora of North America 19–21: 219–279.

Talukdar, T. 2015: Comparative investigations on fruit micro-characters of four species of Hieracium (Asteraceae) and taxonomic significance.– Tropical plant research 2: 156–167.

Tavakkoli, Z. & Assadi, M. 2005: A new species and a new record of Hieracium (Asteraceae) from Iran.–The Iranian Journal of Botany11: 59–64.

Tavakkoli, Z. & Assadi, M. 2006: Some new records of the genus Hieracium L. (Asteraceae) from Iran.–The Iranian Journal of Botany12: 69–72.

Tavakkoli, Z. & Assadi, M. 2007: Notes on the genus Hieracium (Asteraceae) in Iran. –The Iranian Journal of Botany13: 89–92.

Van Cotthem, W. 1970: A classification of stomatal types. –Botanical Journal of the Linnean Society 63: 235–246.

Zahn, K. 1921–1923: Compositae–Hieracium in Engler, H. E. A. (ed.), Das Pflanzenreich 4. 280. –Leipzig.

Zahur, M. S. & Parveen, S. 1982: Taxonomic significance of stomata in the family Brassicaceae. –Journal of Scientific Research 11: 89–117.

Zarinkamar, F. 2007: Stomatal observations in dicotyledons.–Pakistan Journal of Biological Sciences 10: 199–219.