گونه‌‌ای جدید از جنس Onobrychis (Papilionaceae) از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه بذر و نهال، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، کرج، ایران

2 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

گونه Onobrychis sanandajensis متعلق به بخش Onobrychis به عنوان گونه جدیدی از غرب ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. گونه جدید در شکل، اندازه و تعداد جفت برگچه؛ اندازه کاسه گل؛ رنگ و اندازه جام گل و ویژگی‌های نیام با O. megataphros،  O. shahpurensisو O. neychalanensis تفاوت دارد. علاوه براین، توضیحات گونه جدید همراه با تصاویر و ویژگی‌های کلیدی آن در مقایسه با گونه‌هایی که بیشترین مشابهت را با آرایه جدید دارند ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Amirabadizadeh, H. 2011: New records of Hedysareae (Papilionaceae) from Iran. -Iranian Journal of Botany17: 63–68.

Amirabadizadeh, H. & Ghanavati, F. 2013: Onobrychis oxyptera Boiss. var. unifoliolata (Fabaceae), a new variety from Iran. -Iranian Journal Botany19 (2): 173–175.

Amirahmadi, A., Kazempour, S.O., Mozaffar, M.K. & Charkhchian, M. M. 2014: A new species of Onobrychis sect. Onobrychis (Fabaceae) from Iran. -Turkish Journal of Botany38: 658–664. https://doi.org/10.3906/bot-1309-54

Amirahmadi, A., Kazempour-Osaloo, Sh., Kaveh, A. Maassoumi, A. A. & Naderi, R. 2016: The phylogeny and new classification of the genus Onobrychis (Fabaceae-Hedysareae): evidence from molecular data. -Plant Systematics and Evolution302: 1445–1456. https://doi.org/ 10.1007/s00606-016-1343-1

Aybeke, M. & Dane, F. 2017: Onobrychis mehmetchiquii (Fabaceae) sp. nov, a new species from European Turkey. Phytotaxa298 (1): 096–100. https://doi.org/10.11646/phytotaxa.298.1.11

Cronquist, A. (1981) An integrated system of classification of flowering plants. -Columbia University Press, New York.

Hanafi, A. & Hatami, I. 2013: Producing climate map for Kurdistan province using information technology system. Scientific- Research Quarterly of “Geographical Data (SEPEHR) 22 (87): 24-28.

Hedge, I. C. 1970: Onobrychis. In: Davis, P.H. (Ed) Flora of Turkey and the East Aegean Islands3.
-University Press, Edinburgh, pp. 560–589.

Lock, J. M. 2005: Tribe Hedysareae. In: Lewis, G., Schrire, B., Mackinder, B. & Lock, M. (Eds.) Legumes of the world. -Royal Botanical Gardens, pp. 489–495.

Miller, P. 1754: Granadilla, Passion-flower, Gard. Dict. Abr. (ed. 4). [The volume has no page numbers] Available from: http://www. tropicos.org/Reference/100000805 (accessed 23 January 2017)

Polhill, R. M. 1981: Hedysareae DC. In: Polhill, R. M. & Raven, P. H. (Eds.) Advances in legume systematics, vol. 1. -Royal Botanical Gardens, pp. 367–370.

Ranjbar, M., Hadadi, A. & Karamian, R. 2011: Systematic study of Onobrychis shahpurensis (Fabaceae) in Iran, with the description of O.neychalanensis sp. nov. -Nordic Journal of Botany29: 163–174. https://doi.org/ 10.1111/j. 1756- 1051.2011.01099.x

Ranjbar, M., Karamian, R., Hadadi, A. & Joharchi, M. 2012: Taxonomic notes on Onobrychis sect. Onobrychis subsect. Macropterae (Fabaceae) from Iran. -Phytotaxa39: 51–60. https://doi.org/10. 11646/phytotaxa.39.1.5

Ranjbar, M., Karamian, R., Tolui, Z. & Amirabadizadeh, H. 2007: Onobrychis assadii (Fabaceae), a new species from Iran. -Annales Botanici Fennici 44: 481–484.

Rechinger, K. H. 1984: Onobrychis (Hedysareae-Papilionaceae II). In: Rechinger, K. H. (Ed.) -Flora Iranica, Vol. 157. Akademische Druck, pp. 387–464.

Tuloei, Z., Ranjbar, M., Wink, M. & Atri, M. 2013b: Molecular characterization of Onobrychis altissima (Fabaceae) populations from Iran, with the description of O. chaldoranensis sp. nova. -Annales Botanici Fennici50: 249–257.