گزارش شمارش کروموزومی هفت گونه انحصاری و بومی از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد پژوهشی، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 کارشناس پژوهش، بخش تحقیقات منابع طبیعی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

3 مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران، ایران

چکیده

تحقیق حاضر عدد کروموزومی هفت گونه متعلق به پنج خانواده از ایران را گزارش می‌کند. شمارش کروموزومی برای چهار گونه شامل:
Tanacetum dumosum (2n=18), Phlomis elliptica (2n=20), Alcea aucheri (2n=42) و2n=20)) Phlomis aucheri برای اولین بار گزارش می‌شود. همچنین سطح تتراپلوییدی (2n=4x=32) برای گونه Fibigia umbellata نیز برای نخستین بار ارایه شده است. پارامتر‌های کروموزومی آنها بررسی شد و ایدیوگرام هر گونه رسم گردید.

کلیدواژه‌ها


Aryavand, A. 1975: Contribution á ĺ etude cytotaxonomique de quelques Angiosperms de ĺ Iran. Bot. Notiser 128: 299-311.

Aryavand, A. 1983: In IOPB chromosome number reports LXXX. -Taxon 32(3): 504-511.

Ghaffari, S. M. 1987: Chromosome counts of some angiosperms from Iran II. Iran Journal Bot. 3(2): 183-188.

Guerra, M. 2008: Chromosome numbers in plant cytotaxonomy. Concepts and implications. Cytogenetic and Genome research. 120: 339-350.

Khosravi, A. R. 2003: A reconsideration of Hesperis leucoclada Boiss. (Cruciferae). Iran Journal Bot. 10 (1): 15-23.

Mozaffarian, V. 2003: A Dictionary of Iranian Plant Names. Farhang Moaser, Tehran, Iran.

Rechinger, K. H. 1982: Lamiaceae. In: Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica vol. 150. Akademische Druck-und Verlagsanstalt, Graz.

Reeves A., Tear J. 1997-2000 Coloradostate university. from http://www.colostate.edu/Depts/ Biology/ micromeasure.

Stace, C. A. 2000: Cytology and cytogenetics as a fundamental taxonomic resource for the 20 (th) and 21 (st) centuries. Taxon. 49 (3): 451-477.