کلیدواژه‌ها = new species
تعداد مقالات: 112
51. گونه جدید Cousinia iranshahriana (خانواده کاسنی) از استان کردستان، ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 197-199

فریده عطار؛ حسین معروفی


53. تاکسونومی جنس Nanorrhinum ازتیره Scrophulariaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 114-124

صدیقه یوسف نعنایی؛ دکتر اختر توسلی


54. گونه جدیدی از جنس .Calligonum L در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 153-153

علی اصغر معصومی؛ حسین بتولی


56. دو گونه جدید از جنس Cousinia بخش Pugioniferae (خانواده کاسنی، طایفه سیناره) از شرق و جنوب شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 146-152

فریده عطار؛ سید منصور میرتاج الدینی


57. معرفی یک گونه جدید گون از شمال شرق ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 154-156

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


58. گونه جدید Fabaceae) Astragalus andabadensis) از بخش Incani از استان زنجان، ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 175-177

فرخ قهرمانی نژاد؛ علی باقری


59. یک گزارش و یک گونه جدید از جنس (Poa L. (Poaceae برای فلور ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-60

مهسا کاوسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری


60. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Afghanicae از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-50

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر


61. گونه جدید و گزارش‌های جدید از خانواده نعنا از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 51-56

زیبا جم‌زاد


62. تاکزونومی تجربی جنس بید در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 3-20

علی اصغر معصومی


63. چهار گونه جدید از جنس Asteraceae) Cousinia ) در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 36-44

مصطفی اسدی


64. یک گونه جدید و منحصر به فرد از جنس افرا به نام (Acer mazandaranicum (Aceraceae از جنگلهای ساری، شمال ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 81-86

طیبه امینی؛ حبیب زارع؛ مصطفی اسدی


65. چهار گونه جدید برای دانش گیاهشناسی از استان ایلام، ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 87-94

ولی الله مظفریان


66. معرفی گونه جدید Aeluropus peterganicus از شرق ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 13-15

منصوره خداشناس


67. گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 16-22

سید محمد مهدی حمدی؛ علی اصغر معصومی؛ مصطفی اسدی


68. یک گونه جدید از جنس Lathyrus از بخش Platystylis برای ایران و جهان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-9

ولی اله مظفریان؛ مریم اهوازی؛ محمد مهدی چرخچیان


70. معرفی دوگونه جدید و گزارش دوگونه جدید بید از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 1-6

علی اصغر معصومی؛ فاطمه معینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


71. گونه جدید از جنس کلاغک Muscari از ایران (استان کردستان)

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 75-77

حسین معروفی


72. یادداشتهایی در خصوص تاکسونومی بخش Astragalus sect. Ammodendron در ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 82-86

مسعود رنجبر؛ علی اصغر معصومی؛ رویا کرمیان


73. گونه جدید از جنس گون از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 87-88

علی اصغر معصومی؛ ولی الله مظفریان


74. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Heliobrychis از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 53-56

حسن امیر آبادی زاده؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر


75. یادداشتهائی بر جنس اسکلروفولاریا در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 136-143

فریده عطار