یک گونه جدید و منحصر به فرد از جنس افرا به نام (Acer mazandaranicum (Aceraceae از جنگلهای ساری، شمال ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی پژوهش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران.

2 استاد پژوهش مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

گونه Acer mazandaranicum، به عنوان گونه جدیدی از شمال ایران نامگذاری و شرح داده می‌شود. این گونه با داشتن ویژگی‌های زیر از سایر افراهای ایران متفاوت است. برگ‌ها چرمی و ضخیم، حاشیه پنجه های برگ صاف یا مواج، نوک پنجه‌ها به سه پنجه فرعی کوچک تقسیم شده، دو پنجه کناری خیلی کوچک یا دندانه‌ای، برگ‌های شاخه‌های زایا و انتهایی درخت سه پنجه‌ای، گل آذین دیهیمی آویزان با دم گل‌آذین و دم‌گل‌های خیلی بلند، میوه با بال‌هایی که در انتها یکدیگر را به صورت ضربدر قطع می‌کنند، پوست تنه صاف، سفید مایل به خاکستری و بدون شیار و همچنین داشتن دوره بذرآوری فراوان 2 تا 3 ساله. گونه جدید با گونه Acer hyrcanum قرابت دارد، بنابراین با آن مقایسه می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Assadi, M. 1989: Plan of the Flora of Iran. -Tehran.

Browicz, K., & Zielinski, J., 1982: Chorology of Trees and Shrubs in SW. Asia and adjacent regions vol. 1: 17-24. -Polish Science Publishers.

Browicz, K., & Zielinski, J., 1982: Chorology of Trees and Shrubs in SW. Asia and adjacent regions vol. 1: 17-24. -Polish Science Publishers.

Ejtehadi, H., Zare, H., Habashi, H. and Atashgahi, Z. 2007: Species diversity of vegetation types and their relationships with physiographic and soil variables: A case study in highland forest of Dodangeh, Sari, Mazandaran, report of project research of University of Ferdowsi , Mashhad, p 30.

van Gelderen, D. M., De Jong, P. C. & Oterdoom, H. J. 1995: Maple of the World. -Timber Press, Portland, Oregon, p 458.

Murray, E., 1969: Aceraceae in K. H. Rechinger Flora Iranica, no 61. –Graz.