یادداشت هایی در مورد جنس .Nepeta L زیر خانواده Nepetoideae ، از خانواده نعنا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

گونه‌های جنس Nepeta که توسط پروفسور رشینگر در فلورا ایرانیکا در بخش Sect. Psilonepeta منظور گردیده‌اند مطالعه و مرور گردیدند. گونه N. bazoftica Jamzad به عنوان گونه جدید برای علم گیاهشناسی شرح داده می‌شود. این گونه با داشتن برگهای تخم مرغی پهن، دمبرگ‌دار، با قاعده عمیقاً قلبی و در حاشیه با دندانه‌های  کم عمق؛ گل‌آذین گرزن تنک؛ کاسه گل در گلو با یک حلقه کرک و جام گل بلند، از کاسه خارج شده، مشخص می‌گردد. گونه جدید با گونه N. archibaldii| قرابت دارد و متعلق به گروه طبیعی گونه‌هایی است که تعدادی از آنها قبلاً توسط بنتهام در بخش Psilonepeta  طبقه‌بندی گردیده بودند که با داشتن کاسه گل راست تا کمی خمیده، با حلقه کرک درون لوله؛ جام گل با لوله بلند و از کاسه بیرون آمده و لب پائینی به طرف پائین خمیده مشخص می‌گردند. گونه N. iranshahrii که قبلاً در بخش Sect. Capituliferae و گونه N. pinetorum که در بخش Schizocalyx  sect. قرار داده شده بودند دارای مشخصات ذکر شده  در بالا بوده و بنابراین در مجموعه آنها منظور می‌گردند. به علاوه گونه N. scrophularioides  که دارای کاسه با گلوی مورب و فاقد حلقه کرک می‌باشد از این گروه حذف می‌شود و به عنوان مترادف با گونه N. fissa معرفی می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Aitchison, J. E. T. & Hemsly, 1882: On the Flora of Kurram Valley & C. Afghanistan. Part II. -Journ. Linn. Soc. Bot. 19: 183.

Bentham, G. 1848: Labiatae in A. De Candolle (ed.). Prodromus Systematis Naturalis Regni Vegetabilis, 12: 27-603. -Treuttel and  Wurtz, Paris.

Bornmüller, J.1899: Zwölf neue Nepeta arten aus Persien, Kurdistan und Kleinasien. -Bull. Herb. Boiss. 7: 234.

Briquet, J. 1896. Nepeta, Labiatae. In A. Engler and K. Prantl (eds.) Die Natürlichen Pflanzenfamilien, Teil 4, Abt.3 a: 235- 238. -W. Engelmann, Leipzig.

Budantsev, A. 1992. The system and synopsis of the genus Lophanthus (Lamiaceae) [in Russian]. -Botaničeskij žurnal SSSR, 77(9): 69-77.

Budantsev, A. 1993. A synopsis of the genus Nepeta (Lamiaceae) [in Russian]. -Botaničeskij  žurnal SSSR, 78(1): 93-107.

Bunge, A. 1873: Labiatae Persicae. -Mém de l Académie de l impériale de Saint Pétersbourg, 7 (21, 1): 58.

Freitag , H. 1972: Interesting and New Labiatae and Capparidaceae from Afghanistan. -Notes Royal Bot. Gard. Edinb. 31: 352.

 Gronovius,  1762: Labiatae in Flora of Virginia, 88. -Lugd. Batav.

Harley, R. M., Atkins, S., Budantsev, A., Cantino, P. D., Conn, B., Grayer, R., Harley, M. M., Kok, R., de, Krestovskaja, T., Morales, A., Paton, A. J., Ryding, O. & Upson, T. 2004: Labiatae. In Kadereit, J.W. (ed.) The Families and Genera of  vascular Plants, vol. 7. 167-275. -Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.

Hedge, I. C. 1962: Nepeta fissa and species allied to it. -Notes from the Royal Botanic  Garden Edinburgh, 24: 51-71.

Jamzad, Z. & Assadi, A. 1984. New Species of the Genera Nepeta and Ajuga (Labiatae) from Iran. -Iran. J. Bot. 2(2):  95-102.

Jamzad, Z. 1991: Nepeta menthoides Boiss. & Buhse & species allied to it in Iran.  -Iran. J. Bot.  5(1): 17-27.

Jamzad, Z. 1992: Two new Species from Labiatae in Iran. -Iran. J. Bot. 5 (2): 9-74.

Jamzad, Z. 1998: A new species of Nepeta L. (Labiatae) from Iran.- Iran. J. Bot. 7 (2): 249-253.    

Jamzad, Z. 1999: Two new species of  Nepeta L. (Labiatae) from Iran. -Iran. J. Bot. 8 (1): 43-48.

Jamzad, Z. 2001: A phylogenetic study of Nepeta L. (Lamiaceae). -Ph. D. thesis, Birkbeck College, University of London.

 Jamzad, Z., Chase, M., Ingrouille, M, Simmonds M, and Jalili, A. 2003: Phylogenetic relationships among Nepeta L. (Lamiaceae) species and related genera based on sequence data from internal transcribed spacers  (ITS) of nuclear ribosomal DNA. -Taxon 52: 21-32.

Jamzad, Z., Ingrouille, M, Simmonds, M. 2003. Three new species of Nepeta (Lamiaceae) from Iran. -Taxon 52: 93-98.

Jamzad, Z.  2006: New species and new record of Nepeta from Iran. -Iran. J. Bot. 11 (2): 143-148.

Levin, E. G.1941: The genus Lophanthus and its analogon Pseudolophanthus[in Russian]. -Trudy  Bot. Inst. Akad. Nauk SSSR ser. 1, 5: 256-318.

Rechinger, K. H. 1982: Nepeta in K.H. Rechinger (ed.) Fl. Iranica, 150: 108-216. -Graz.