یک گزارش و یک گونه جدید از جنس (Poa L. (Poaceae برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

2 استاد پژهش ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

3 دانشیار ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات.

چکیده

گونه Poa damavandica  به عنوان گونه‌ای جدید از Stenopoa subsect. Sect. Stenopoa معرفی می‌شود. این گونه که از ارتفاعات دماوند جمع‌آوری شده است، دارای ویژگی‌های منحصر به فردی است که آن‌ را از گونه‌هایی مثل P. araratica و P. strerilis که در ایران موجودند و همچنین P. stepposa و P. rangkulensis جدا می‌کند. نزدیکترین گونه‌ها به این تاکسون, P. stepposa از اروپا, آسیای مرکزی، سیبری, مغولستان و P. rangkulensis از شرق پامیر و بخش غربی هیمالیا می‌باشد. در این مقاله، صفات این دو و گونه جدید مورد مقایسه قرار می‌گیرد. لازم به ذکر است، فلورا ایرانیکا گونه P. sterilis را از ایران گزارش داده که این مطلب در فلورهای بعدی مورد تردید قرار گرفته است. علیرغم این موضوع، نمونه‌های بسیار خوبی از تاکسون مذکور در بین نمونه‌های جمع‌آوری شده و هرباریومی وجود دارد. همچنین، گونه P. glauca که از استان مازندران جمع‌آوری شده ‌است، برای اولین بار از ایران گزارش می‌شود.

کلیدواژه‌ها


Bor, N. L. 1970: Poa L. in K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica no.70: 20-46. - Graz.

Bor, N. L. 1980: Poa L. in C. C. Townsend & E. Guest, Flora of Iraq. vol. 9: 110-125. – Published by the Ministry of Agriculture of the Rebublic of Iraq.

Edmondson, J. R.1980: Poa L. in Tutin et al., Flora Europaea. vol. 5: 159-167. – Cambridge.

Edmondson, J. R. 1985: Poa L. in P. H. Davis (ed.), Flora of Turkey. vol.9: 470- 486. - Edinburgh.

Rozhevits, R. Yu. & Shishkin, B. K. 1934: Poa L. in Flora of the USSR. vol. 2: 292- 338. - Published by the Israel program for scientific translations (Jerusalem 1964).

Tzvelev, N. N. 1976: Poa L. in Grasses of the Soviet Union. Part 2: 649-722. – Leningrad. (English version 1983, New Delhi)

Tzvelev, N. N. 2000: Poa L. in An. A. Fedorov.(ed.), Flora of Russia. vol. 1: 382- 404. – A. A. Balkema, a member of Swets and Zeitlinger Publishers.