گونه جدید و گزارش‌های جدید از خانواده نعنا از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار پژوهش ، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور.

چکیده

گونه Thymus marandensis به عنوان گونه جدید برای علم گیاه‌شناسی معرفی می‌گردد. این گونه با گونه‌های Th. persicus از ایران و Th. brachychilus و Th. leucotrichus از ترکیه قرابت دارد. گونه‌های زیر برای اولین بار از ایران گزارش می‌گردند و الگوی پراکندگی جغرافیایی آنها مورد بحث قرار می‌گیرد:
Thymus linearis subsp. linearis, Satureja macrosiphonia, Micromeria cristata subsp. cristata.

کلیدواژه‌ها


Briquet, J. (1895-1897): Labiatae. in A. Engler and K. Prantl (eds.). Die  Natürlichen Pflanzenfamilien, Teil 4, Abt. 3a, pp. 183-375. -W. Engelmann. Leipzig.

Cantino, P.  D., Harley, R. M. & Wagstaff, S. J. 1992: Genera of Labiatae: Status and classification in R. M. Harley and T. Reynolds (eds.). Advances in Labiatae Science, pp. 511-522. -Royal Botanic Gardens Kew.

Davis, P. H., 1982: Satureja in Davis, P. H. (ed.) Flora of Turkey 7: 314-322. -Edinburgh.

Jalas, J. 1971: Notes on Thymus L. (Labiatae) in Europe I. Supraspecific classification and nomenclature. -Bot. J. Linn. Soc. 64, pp199-215.

Jalas, J. 1973: Thymus subsect. Pseudomarginati in the Himalayas and adjoining western mountain ranges and in Caucasia. -Ann. Bot. Fennici 10: 104-122.

Jalas, J. 1980: Turkish taxa of Thymus (Labiatae) described as new or revised. -Ann. Bot. Fennici 17: 315-324.

Jalas, J. 1982a: Thymus in K. H. Rechinger (ed.), Fl. Iran. vol. 150: 532-551. -Graz.

Jalas, J. 1982b: Thymus in P. H. Davis (ed.), Flora of Turkey vol. 7: 349- 382. -Edinburgh.

Rechinger, K. H. 1982. Labiatae in K. H. Rechinger (ed.) Fl. Iranica. 150. 597pp. -Graz.