کلیدواژه‌ها = No keywords
تعداد مقالات: 116
1. مطالعه تشریحی دیپلوتنیا دماوندیکا از تیره چتریان

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-80

احمد قهرمان؛ غلامرضا امین


2. گونه جدیدی از جنس Onosma برای فلور جهان از غرب ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-56

احمد قهرمان؛ فریده عطار


4. گزارشی از مطالعه فلورستیک جریزه قشم

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-62

احمد قهرمان؛ فریده عطار


5. گزارش گونه جدید از تیره گل‌گاو‌زبان (Boraginaceae) از ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-14

محبوبه خاتم‌ساز؛ محمد جوهرچی


6. گونه جدید Ribes khorasanica از شمال شرقی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-10

فریده ثقفی؛ مصطفی اسدی


7. مطالعات کروموزومی روی بعضی گونه‌های خانواده Boraginaceae از ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-94

سید محمود غفاری


8. مطالعه تشریحی گونه‌های Mentha mozaffarianii وM. longifolia

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-72

دینا عزیزیان


9. جنس بنگ دانه (Hyoscyamus ) از تیره سیب‌زمینی در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-38

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتم ساز


10. گزارش‌های جدید از جلبکها در خلیج فارس و فلور ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-117

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


11. جنس Dionysia در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-30

زیبا جم‌زاد


13. مطالعاتی در باره جنس گون (Astragalus) بخش Xiphidium در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-50

احمد قهرمان؛ علی اصغر معصومی؛ منیژه پاکروان


14. مطالعاتی درباره جنس گون (Astragalus) از بخش Alopecuroidei در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-44

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر مبارکه


15. مطالعاتی در باره فلور ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-140

ولی‌اله مظفریان


16. داده های کروموزوم

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 228-229

دوگلاس ادوارد سولتیس


17. مطالعه مقدماتی فلور خزه‌ای استان گلستان و مقایسه آن با فلور خزه‌ای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 63-81

احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


18. یافته‌های جدید درباره جنس گون در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 221-226

علی اصغر معصومی


19. گزارش گونه Scorzonera koelpinioides به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 265-267

حسن دیانت نژاد؛ ولی اله مظفریان؛ سید رضا صفوی


20. مروری بر بخش Leucocercis از جنس Astragalus در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 239-248

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر


21. گزارش گونه‌های جدید برای فلور ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 217-220

مصطفی اسدی


22. بررسی جنس Caralluma در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 255-258

محمود ضعیفی


23. گزارش گونه‌ای از سرخس (Cystopteris regia ) از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 259-264

توماس دنک


24. ریخت‌شناسی دانه‌گرده جنس .Hyoscyamus L

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 151-163

محبوبه خاتمساز؛ ابراهیم زنجیریان


25. گزارش Lindenbergia indica به عنوان گونه جدید برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 231-233

محمود موسوی