تشریح ساختمان کانالهای تولید کننده کتیرا و چگونگی تشکیل کتیرا در دو گونه گون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

ساختمان تشریحی کانالهای مولد کتیرا در دو گونه Astragalus gossypinus و A. keyserlingiiبا استفاده از دوربین چشمی، میکروسکوپ نوری و میکروسکوپ الکترونی مطالعه گردید و منشا کانال‌های تولیدکننده کتیرا مشخص شد. مشاهدات در برشهای عرضی و طولی در ساقه و ریشه در مراحل مختلف رشد نشان می‌دهد که تولید کتیرا نتیجه مجموعه‌ای از تغییرات متوالی در ساختمان سلولی و یاخته‌های پارانشیمی اشعه می‌باشد. در واقع کتیرای تولید شده از طرفی نتیجه ژلاتینی شدن دیواره و از طرف دیگر نتیجه فعالیت پروتوپلاسم می‌باشد. ابتدا این تغییرات در سلولهای پارانشیمی مغز و پوست صورت می‌گیرد. بعد از طی مراحل قبل، در مرکز بعضی از اشعه‌ها، ابتدا یک جدایی در ناحیه دیواره میانی صورت می‌گیرد که منشا ایجاد نوعی از کانال‌های ترشحی به نام شیزوژن (Schizogene) میباشد. بتدریج به علت دخالت فرایندهای آنزیمی در مراحل پیشرفته‌تر کانالها بزرگتر و کامل‌تر می‌گردند. نهایتاً با توجه به این شرایط می‌توان گفت که منشا کانالهای ترشحی شیزولیزیژن ( Schizolysigene ) می‌باشد.
در حاشیه کانالها به روشنی تقسیمات سلولی مشاهد گردیدند که تولید سلولهای جدید را برای ادامه تولید کتیرا امکان‌پذیر می نمایند.
کتیرا از نظر ساختمانی بی‌شکل است و آزمایشهای وجود پروتئین، پکتات و دانه‌های نشاسته را در آن تایید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


Evan, W. C. 1976: Farmacognosia, p. 514-523. -Company      editorial continental, Barcelona.

James, S. 1984: Lignotubers and burls. Their structure, function and ecological significence in Mediterranean ecosystems. -Bot. Rev. 50: 225-266.

Metcalfe C. R. & Chalk: L. 1950, Anatomy of dicotyledones vol 1: 512-533. -Oxford at the Claredon Press.

Solereder, H. 1908: Systmatic anatomy of the Dicotyledones vol. 1: 253-301. -Oxford at the Claredon Press.

Zargari, A 1990: Medicinal plants vol. 1: 660-663. -Tehran University Publication.