کلیدواژه‌ها = No keywords
تعداد مقالات: 116
51. مطالعاتی درباره تیره Saxifragaceae در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 137-142

زیبا جم‌زاد


52. گونه Nepeta leucostegia جدید برای ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 149-152

موسی‌الرضا دلقندی


53. تشریح مقایسه‌ای برگ پنج گونه خشکی پسند در ایران

دوره 6، شماره 1، پاییز و زمستان 1372، صفحه 153-168

فاطمه زرین کمر


54. گزارش دو گونه جدید از ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 101-104

حسن طریقی


55. دو گونه جدید از خانواده نعنا در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 69-74

زیبا جم زاد


56. گزارش گونه‌های جالبی از تیره Gramineae در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 91-94

بهنام حمزه


57. گزارش گونه Knautia montana بعنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 111-113

زیبا جم‌زاد


58. گزارش Bupleurum brevicaule بعنوان گونه جدید برای ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 65-67

فریده متین؛ محمود موسوی


59. گونه جدیدی از سکسیون Hymenostegis از جنس گون (Astragalus) از شمال غرب ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 105-109

فرخ قهرمانی نژاد


60. گونه جدید و گزارش گونه‌های جالبی از ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 83-90

ولی‌اله مظفریان


61. ترکیب Onosma straussii و گزارش گونه‌های جدیدی از ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 75-82

محبوبه خاتم‌ساز


62. گونه جدیدی از بخش Halicacabus از جنس گون (Astragalus L.) در ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 95-99

شاهین زارع


63. گونه‌ها و گزارش گیاهان جدیدی از ایران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1371، صفحه 57-63

مصطفی اسدی


64. دو گونه جدید از خانواده گل سرخ از ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 1-5

محبوبه خاتمساز


65. تعدادی گونه جدید از جنس Astragalus بخش Malacothrix از ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 9-15

علی اصغر معصومی


66. گونه‌ها و گزارشات جدید از ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 29-39

ولی الله مظفریان


67. یک ترکیب جدید و گزارشهای جدیدی از جنسZygophyllum

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 41-46

خدیجه اخیانی


68. گونه Nepeta menthoides و گونه‌های نزدیک به آن در ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 17-27

زیبا جمزاد


69. جنس ولیک (.Crataegus L) از خانواده گل سرخ در ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 47-56

محبوبه خاتمساز


70. گونه Allium dictyoscordum جدید برای ایران

دوره 5، شماره 1، پاییز و زمستان 1369، صفحه 7-8

فریده متین


71. گونه‌های جدید و گزارش گیاهانی جدید از ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 197-204

مصطفی اسدی


72. استاد دکتر اسفندیار اسفندیاری از پیشگامان گیاهشناسی ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 143-148

موسی ایرانشهر


74. کشف مجدد گیاه Decalepidanthus از خانواده Boraginaceae

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 149-152

یاسین. ج. ناصر


75. مطالعات کروموزومی روی خانواده Compositae در ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1368، صفحه 189-196

سید محمود غفاری