کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
176. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-118

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ شادمان شکروی


177. یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 20-23

سمیه اکرمی؛ ولی‌اله مظفریان؛ علی‌اصغر معصومی؛ طاهر نژادستاری


178. آرایه شناسی جنس‌های Phragmites و Schismus از تیره گندمیان در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 40-42

منصوره خداشناس


180. مروری بر جنس اسنکبیل (Calligonum) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-54

علی اصغر معصومی


181. زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 78-80

عباس قلی پور؛ حسین معروفی


182. بررسی و مطالعه فلور خزهای ارتفاعات الوند همدان، غرب ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-132

سوگل فریدونفر؛ سعید شیرزادیان؛ مسعود رنجبر؛ فرخ قهرمانی نژاد


183. گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-74

فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


184. مطالعه بیوسیستماتیکی چهار واریته Alyssum minus (Brassicaceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-62

منیژه پاکروان‏؛ زهرا ناظم بکائی؛ سمن بلوریان


185. بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-39

شیرین بصیری اصفهانی؛ بتول بیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


186. یافته‌های تکمیلی از جنس گون بخش Hymenostegis (باقلائیان) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-19

علی باقری؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد


187. معرفی 13 گونه جدید جلبکهای خاکزی از شالیزارهای استان گلستان

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 314-319

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی؛ شکوه نکوئی


189. گونه جدیدی از جنس مرزه Satureja kermanshahensis (Lamiaceae) از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 213-217

زیبا جم‌زاد


190. تشریح مقایسه‌ای در چند گونه از جنس خشخاش در ایران به عنوان ابزار تاکسونومیکی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 282-292

نسیم رحمت پور؛ فریده عطار؛ اصغر زمانی؛ علی اکبر نجفی


191. آناتومی برگ برخی از گونه‌های بید (تیره بید) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 293-302

زهره خلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ حسین میرزایی ندوشن


192. بررسی ریز ریخت‌شناسی و تشریحی گونه Puccinellia dolicholepis به عنوان گزارش جدید برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 267-272

مریم عباسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


193. زیر گونه جدیدی با نام (Persicaria lapatifolia subsp. nodosa (Polygonaceae برای فلور ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 254-257

ثمانه مسافری؛ مریم کشاورزی؛ طیبه امینی


194. تعیین سطح پلوئیدی گونه Aegilops cylindrica در ایران از طریق فلوسایتومتری و شمارش کروموزومی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 258-266

بهنام بخشی؛ محمد جعفر آقایی؛ محمد رضا بی همتا؛ فرخ درویش؛ عیسی ظریفی


195. گونه جدید Cousinia iranshahriana (خانواده کاسنی) از استان کردستان، ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 197-199

فریده عطار؛ حسین معروفی


196. سه گونه جدید و دو گزارش تازه برای ایران از استان ایلام

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 204-212

ولی الله مظفریان


197. گزارش جدید گونه Betula litwinowii و بررسی پراکنش جغرافیایی جنس توس در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 237-241

حبیب زارع؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری


198. معرفی یک گونه جدید جنس (Caryophyllaceae) Arenaria L. متعلق به بخش Capillares از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 218-220

فاطمه فدائی؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی


199. گونه جدید Cousinia (sect. Haussknechtianae) karkasensis از کوه‌های کرکس در مرکز ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 200-203

ایرج مهرگان؛ سیده باهره جوادی؛ امیرحسین پهلوانی


200. معرفی یک واریته جدید ازجنس Neotorularia و بازنگری این جنس در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 225-228

منصوره خداشناس؛ محمد رضا جوهرچی؛ محمد شریفی یزدی