ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان.

2 استاد گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان.

3 دانشیار گروه زیست شناسی دانشگاه اصفهان.

چکیده

شباهت ظاهری بین گونه‌های برگ باریک جنس Festuca L. منجر به استفاده از صفات پنهان مانند صفات تشریحی برای اهداف تاکسونومیک شده است. ساختار و آرایش بافت اسکلرانشیمی و تعداد رگبرگ‌ها به طوری که در برش عرضی برگ قابل مشاهده است دارای قابلیت‌های تشخیصی مهمی در تعدادی از اجتماعات گونه‌ای در جنس Festuca هستند. تعداد 53 جمعیت منتخب از گونه‌های Festuca، شامل نمونه‌های جمع آوری شده از سرتاسر کشور، نمونه‌های تیپ و نمونه‌های هربایومی مربوط موجود در هرباریوم‌های وین (W)، دانشگاه وین (WU)، باغ گیاه‌شناسی و هرباریوم برلین (B)، مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور (TARI)، دانشگاه اصفهان (HUI)، هرباریوم دانشگاه تهران(TUH) و هرباریوم آخانی مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. در این تحقیق، تقریبا همه گونه‌های برگ-باریک گزارش شده برای ایران شامل:F. alaica, F. skvortsovii, F. rechingeri, F. rubra, F. chalcophaea, F. sabalanica, F. akhanii, F. varia, F. transcaucasica, F. valesiaca, F. elwendiana, F. rupicola  که برخی از آن‌ها بومی ایران می‌باشند مورد مطالعه قرار گرفته‌اند و یک کلید شناسایی برای آن‌ها تهیه شده است. نتایج این مطالعه مترادف شدن دو تاکسون F. bornmulleri وF. ovina subsp. kotschyi را با گونه F. alaica تائید می‌کند، همچنین مشخص شد که گونهF. ovina در مفهوم دقیق آن و نیز F. pinifolia و F. heterophylla درایران وجود ندارند.

کلیدواژه‌ها


Aiken, S. G. & Consaul, L. L. 1995: Leaf cross sections and phytogeography: a potent combination for identifying members of Festuca subg. Festuca and Leucopoa (Poaceae), occurring in North America. -American Journal of Botany 82 (10): 1287-1299.

Alexeev, E. B. 1975: Iranian and Afghan narrow- leaved fescues. -Biulleten Moskovskogo Obshchestva Ispytatelei Prirody. Otdel Biologicheskii 80 (2): 112-15.

Alexeev, E. B. 1979: Genus Festuca L. Florae Iranicae et territoriorum confinium. -Novosti Sistematiki Vysshikh Rastenii 16: 7-35.

Bor, N. L. 1970: Festuca L. In: Rechinger, K. H. (ed.) Flora Iranica 70: 74-87. -Akademische Druck- u.Verlagsanstalt,Graz-Austria.

Clayton, W. D. & Renvoize, S. A. 1986: Genera Graminum, Grasses of the world. -Her Majestys Stationery Office, Londen, UK,389 p.

Cope, Th. A. 1982: Poaceae. In: Nasir, E. & Ali, S.I. (eds.), Flora of Pakistan, 143. - Islamabad.

Eslami, N. J. , Zarinkamar, F. & Assadi, M. 2008: Taxonomic value of leaf anatomy in Iranian fine- leaved Festuca. -Rostaniha 9(2): 166-177.

Hackel, E. 1882: Monographia Festucarum Europearum. -T Fischer, Kassel and Berlin: 216 p, Germany.

Markgraf- Dannenberg, I. 1980: Festuca L. In. Tutin, T. G. et al. (eds.) Flora Europea 5: 355 p. -Cambridge University Press, UK.

Naderi, R., Rahiminejad, M. R., Eslami, B. & Afsharzadeh, S. 2012: Flora and vegetation of Golestanak (Elborz Mts) , Iran. -Phytologia Balcanica 18 (1): 59–68.

Panahi, M. 2004: Numerical taxonomy on the Iranian species Festuca ovina L. from subgenus Festuca. -Pajouhesh & Sazandegi 65: 44-52.

Safikhany, K., Rahimi Nejhad, M. R. & Kalvandi, R. 2004: Presentation of flora and life forms of plants in protected region of Khangormaz (Hamadan province). -Pajouhesh & Sazandegi 70: 70-78.

Saint- Yves, A. 1925: Contributiona l etude des Festuca (subgen. Eu- Festuca) de l Amerique du Nord et du Mexique. -Candollea 2: 229 - 316.

Shu, Y. M., Shenglian, L., Xiang, C. & Aiken, S. G. 2006: Festuca L. In. W Zhengyi, PH Raven, H Deyuan.(eds.). Flora of China. 22: 225–242. -Science Press, Beijing, and Missouri Botanical Garden Press, St Louis.

Stace, C. A., Al - Bermani, A. K. K. A. & Wilkinson, M. J. 1992: The distinction between the Festuca ovina L. aggregate and Festuca rubra L. aggregate in the British Isles. -Watsonia 19: 107-112.

Tzvelev, N. N. 1976: Grasses of the Soviet Union, Part 1. 788 p.-Nauka Publisher, Leningrad, Soviet Union.

Wilkinson, M. J. & Stace, C. A. 1991: A new taxonomic treatment of the Festuca ovinaL. aggregate (Poaceae) in the British Isles. -Botanical Journal of the LinneanSociety 106:347-397.