تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد پژوهش مؤسسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

چکیده

یک بررسی تاکرونومیک انتقادی بر روی جنس Oxytropis فراهم شد. در این اثر تعداد حقیقی گونه‌های جنس بعد از چاپ فلورا ایرانیکا از 42 گونه و بررسی‌های بعد از آن از 33 به حدد 39 گونه می‌رسد. در این اثر 16 گونه به‌صورت مترادف تقلیل یافته است، بخشی از مترادف‌های جدید متعلق به جنس‌های Astragalus می‌باشد. از آن جمله:
Astragalus ciceropsis Hamzehee & Maassoumi (= Oxytropis strausii Bornm.), A. podocarpus C. A. Mey. (= O. thaumasiomorpha Rech. f.), A. longirostratus Pau (= O. alavae Rech. f.), A. singarensis Boiss. & Hausskn. (= O. wendelboi Vassilcz. p.p.), A. daenensis Boiss. (= O. kermanica Vassilcz. p.p; O. pussilloides Vassilcz. p.p.), A. aestivorum Podlech (= O. kermanica Vassilcz. p.p.).
و بقیه مترادف‌ها عبارتند از:
Oxytropis glabra (Lam.) DC. (= O. sorkhehensis Ranjbar), O. kopetdaghensis Gontsch. (= O. assadliensis Vassilcz.), O. hirsutiuscula Freyn (= O. caraganetorum Vassilcz.), O. sojakii Vassilcz. (=. O. lalehzarensis Vassilcz.), O. iranica Vassilcz.(= O. zangolehensis Vassilcz.), O. persica Boiss. (= O. takhti-soleimanii Vassilcz); O. aucheri Boiss. (= O. mazandaranensis Vassilcz.) and. O. binaludensis Vassilcz. (= O. khorasanica Ranjbar; O. gracillima Vassilcz.); O. Chrysocarpa Boiss.(= O. shirkuhi Vassilcz., O. surmmandehi Vassilcz.).
11 گونه جدید زیر شرح داده می‌شوند.
Oxytropis shahvarica Maassoumi, O. pseudosuavis Maassoumi, O. kordkoyensis Maassoumi, O. compacta Maassoumi & Joharchi, O. salukensis Maassoumi, O. sabzavarensis Maassoumi, O. bakhtiarica Maassoumi, O. javaherdehi Maassoumi, O. sivehensis Maassoumi & Amini Rad, O. indurata Maassoumi, O. mahneshanensis Maassoumi.
در این مقاله گونه O. lupinodesبعنوان گزارش جدید از ایران معرفی می‌گردد، یک ترکیب جدید
A. yezdii (Vassilcz.) Podlech & Maassoumi (= O. yezdii Vassilcz.; A. abditus Podlech) معرفی شده است. O. rudbariensis Vassilcz. بعنوان گونه مشکوک معرفی می‌شود که نیازمند جمع‌آوریهای بیشتر و مطالعات عمیق‌تر می‌باشد. O. czapandaghii Boriss.  برای فلور ایران تأیید نمی‌گردد. دو کلید برای شناسائی گونه‌ها براساس گل و میوه تهیه شده‌اند. برای همه اسامی مترادف یک یادداشت کوتاه داده شد و برای گونه‌های خوب و پایدار الگوهای انتشار داده می‌شود. همه نمونه‌های گیاهی مورد استفاده در این تحقیق در هرباریوم‌های TARI ، IRAN ، TUH و FUNH نگهداری می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


Boissier, E. 1872: Oxytropis DC. in Flora Orientalis vol. 2: 498-553.  -Genevae et Basileae.

Bunge, A. 1874: Species generis Oxytropis DC. –Mém. Acad. Imp. Saint Pétersbourg, Sér. 7, 22 (1).

De Candolle, 1802:Astragalogia ed. 4: 66

Dickoré, W. B. & Kriechbaum, M. 2006: Oxytropis iridum (Leguminosae), a new    species from SE Tibet (Xizang, China), including phytogeographical notes. –Willdenowia 36: 857-865.

Fedchenko B. A. & Vasilchenko I. T. 1948: Oxytropis Dc. In Komarov V. L. (ed.) Flora of the USSR vol. 13: 30-40. –Moskva & Leningrad.

Iranshahr, M., 2010: My Botanical Tours in Iran. –Tehran.

‍Jstore site, 2012: http://www.jstor.org/page/info/about/ policies/ terms.jsp.

Maassoumi, A. A. 1990: Some new species of Astragalus L. sect. Malacothrix in Iran. -Mitt. Bot. Staatssamml. Munchen 29: 503-508.

 Maassoumi, A. A. 1991: Some new species of the genus Astragalus sect. Malacothrix in Iran. -Iran. J. Bot. 5 (1): 9-15.

Maassoumi, A. A. 1993: Revision of Astragalus L. sect. Malacothrix Bunge (Legumonosae) in Iran. -Sendtnera, vol. 1: 157-240.

Maassoumi, A. A. & D. Podlech 1990: New species of Astragalus L. from Iran. -Mitt. Bot.Staatssamml. Munchen 29: 509-514.

Naqinezhad, A., A. Jalili, F. Attar, A. Ghareman & A. A. Maassoumi 2008: Two new records from wetland habitats of the Central Alborz Mountains IRAN. -Turk. J. Bot. 32: 249-253.

Podlech, D., Sh. Zarre, A. A. Maassoumi, M. Ekici & A. Sytin, 2010: Astragalus in K. H. Rechinger (ed.), Flora Iranica 178: 1-430.

Podlech, D. & A. A, Maassoumi, 2003: New species of Astragalus L. (Fabaceae) from Iran mainly of sects. Incani and Malacothrix. -Feddes Repertorium 114 (5-6): 320-349.

Podlech D., A. A. Maassoumi & Sh. Zarre 2012: Astragalus in K. H. Rechinger (ed.), Fl. Iranica 179: 1-312.

Ranjbar, M 1999: Some remarks on the genus Oxytropis (Fabaceae) from Iran. -Sendtnera 6: 93-96.

Ranjbar, M., R. Karamian & S. Bayat 2009: Notes on the Oxytropis sect. Mesogaea in Iran. -Ann. Bot. Fennicii, 46: 225-228

Rechinger, K. H. 1984: Oxytropis. Additamenta. – p.p. 162-164 in Rechinger, K. H. (ed.), Flora iranica 157. – Graz.

Vassilczenko, I. T. 1984: Oxytropis L.in Rechinger, K. H. (ed.), Flora Iranica 157: 101-162. – Graz.

Vassilczenko, I. T. 1988: New Asiatic species of the genus Oxytropis DC. -Bjull. Mosk. Obsca. Isp. Prir. Otd. Biol. 93 (3): 97-102.