کلیدواژه‌ها = ITS
تعداد مقالات: 2
1. بازنگری جنس Zannichellia L. (Potamogetonaceae) در ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 103-114

شبنم عباسی؛ سعید افشارزاده؛ مهری دیناروند


2. ویژگی‌های مورفولوژیکی، ژنتیکی و اکوجغرافیایی گونه‌های بال بلند بخش Onobrychis از جنسMill. Onobrychisدر ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 31-41

زینب طلوعی؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر؛ مایکل وینک