کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
203. گزارش جدید گونه Betula litwinowii و بررسی پراکنش جغرافیایی جنس توس در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 237-241

حبیب زارع؛ مسلم اکبری نیا؛ سید محسن حسینی؛ حمید اجتهادی؛ طیبه امینی اشکوری


204. گونه جدید Cousinia (sect. Haussknechtianae) karkasensis از کوه‌های کرکس در مرکز ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 200-203

ایرج مهرگان؛ سیده باهره جوادی؛ امیرحسین پهلوانی


205. گزارش گونه‌های جدید و کمیاب از تیره Cyperaceae از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 242-245

محمد امینی راد


207. بازنگری تاکسونومیک بخش جدید Cousinia sect. Chaetocephalae از تیره Asteraceae

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 191-196

مصطفی اسدی


208. مقدمه ای بر قارچهای گلسنگی استان زنجان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 125-129

محمد سهرابی؛ دکتر هاری زیپمن؛ زهره طغرانگار؛ دکتر طاهر نژادستاری


209. ساختار ژنتیکی زمانی جمعیت‌هایی از گونه راش (Fagus orientalis) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 1-9

پروین صالحی شانجانی؛ جووانی جوزپه وندرامین؛ محسن کلاگری


210. مطالعه مقدماتی Rhizocarpon macrosporum در استان خراسان‌ رضوی (شمال‌شرق ایران)

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 185-189

دکتر مهرو حاجی منیری؛ صالح کامیابی؛ استیون کلایدن


211. مطالعاتی روی جنس Orobanchaceae) Orobanche) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 107-113

دکتر شهریار سعیدی مهرورز؛ عباس ترابی؛ فاطمه آقا بیگی


212. بررسی‌های سلول شناسی برخی گونه های جنس (Acantholimon (Plumbaginaceae از ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 36-41

سولماز مرادپور؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی


213. تاکسونومی گونه(Aegilops crassa (Poaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 30-35

فیروزه بردبار؛ محمد رضا رحیمی نژاد


214. گزارش شمارش کروموزومی جدید برای 5 گونه از جنس Oxytropis در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 42-48

مسعود رنجبر؛ رویا کرمیان؛ سهیلا بیات


215. مروری بر جنس‌های Chondrilla و Heteroderis از تیره Asteraceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 91-95

یاسمین ناصح


216. تاکسونومی جنس Nanorrhinum ازتیره Scrophulariaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 114-124

صدیقه یوسف نعنایی؛ دکتر اختر توسلی


217. بررسی تنوع درون‏ گونه‏ ای (Onobrychis melanotricha (Fabaceae در ارتباط با زیستگاههای آن در استان همدان

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 10-21

رویا کرمیان؛ علی مرادی بهجو؛ مرتضی عطری؛ مسعود رنجبر


218. گزارش Ochradenus arabicus از تیره Resedaceae، جدید برای ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 84-86

سانتیاگو مارتین براو؛ محمد امینی راد


219. مقایسه تشریحی و ویژگیهای دانه گرده جنس های Amblyocarpum و Carpesium از تبار (Inuleae (Asteracerae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 49-53

پیمان زرین؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ علی اصغر معصومی


220. مطالعه بیوسیتماتیکی برخی گونه های جنس خشخاش (Papaver) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 54-68

فریبا شریف نیا؛ سوده حیدریان؛ فهیمه سلیم پور


221. Carex humilis گزارشی جدید از مناطق کوهستانی مرتفع گیلان، شمال ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 81-83

حمید قلی زاده؛ علیرضا نقی نژاد؛ محمد امینی راد؛ حسن زارع مایوان


222. مروری تاکسونومیکی بر بخش سیناروییدس از جنس کوزینیا (تیره کاسنی) در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 130-184

فریده عطار؛ سیده باهره جوادی


224. مروری بر جنس‌های Bidens و Eclipta در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 87-90

عفت جعفری؛ غلامعباس قنبریان


225. ریخت‌شناسی، ریزریخت‌شناسی و بررسی‌های تشریحی گروه آرایه‌های متعلق به گونه Chenopodium album

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 69-75

مریم ملک‌لو؛ سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری