معرفی گونه جدید Astragalus ghamishluensis از بخشه Ammodendron از ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیستماتیک گیاهی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

2 استاد / موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

3 دانشیار / گروه علوم گیاهی، دانشگاه تربیت مدرس

4 دانشیار / گروه زیست شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

گونه Astragalus gamishluensis از ایران به عنوان گونه جدید شرح داده می‌شود. این گونه با توجه به کرک‌های دو شاخه‌ای، شکل رویشی درختچه‌ای و تعداد جفت برگچه‌ها در بخشه Sect. Ammodendron قرار گرفته و شبیه گونه‌های A. podoloboides Maassoumi،A. erwinii-gaubae Širj. & Rech. f.  و A. podolobus Boiss. & Hohen. است، اما با آنها در رنگ جام، کرک‌های برگچه، طول پایک وکرک‌های آن و همچنین کرک‌های نیام تفاوت دارد.

کلیدواژه‌ها


Bunge A. 1868-1869: Generis Astragali species Gerontogeae. Pars prior, Claves Diagnosticae. - Mém. Acad. Imp. Sci. St. Petersburg. ser. 7, 11: 1-140. Pars altera, Specierum enumeratio., ser. 7, 15: 1-254.

Ghahremaninejad, F. 2004a: The  sections of Astragalus L. with bifurcating hairs in Iran. -Turk. J. Bot. 28: 101--117.

Ghahremaninejad  F. 2004b: Astragalus baharensis (Fabaceae), a new species from NE Iran. -Ann. Bot. Fennici 41: 143-145.

Ghahremaninejad F. 2005: Astragalus hekmat-safaviae (Fabaceae), a new species from Iran. -Ann. Bot. Fennici 42: 313-315.

Kress W. J., Wurdack K. J., Zimmer E. A, Weigt L. A. & Janzen D. H. 2005: Use of DNA barcodes to identify flowering plants. –Proc. Natl. Acad. Sci .USA. 102: 8369–8374

Maassoumi A. A. 1998: Old World Check-list of Astragalus. -Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Maassoumi A. A. 2005: The genus Astragalus in Iran, vol. 5. –Research Institute of Forests and Rangelands, Tehran.

Mabberley D. J. 2008: Mabberley's Plant-Book. A portable dictionary of plants, their classification and uses, 3rd. ed. -Cambridge University Press. Cambridge.

Podlech D. & Zarre S. 2003: New species of Astragalus sect. Ammodendron (Fabaceae) with a key for the species of the Flora Iranica area. -Willdenowia 33: 314-352.

Podlech D. & Zarre S. 2010: Astragalus IV-Section Ammodendron in K. H. Rechinger Flora Iranica no. 178: 373-405. Wien.

Polhill R. M. 1981: Advances in Legume systematic, Part 1. –Royal Botanical Gardens, Kew.

Ranjbar M., Maassoumi A. A. & Karamian R. 2007: Notes on the Astragalus sect.Ammodendron (Fabaceae) in Iran. –Iran. J. Bot. 13 (2): 82-86.

Rechinger K. H., Dulfer H. & Patzak A. 1961: Širjaevii fragmenta Astragalogia. XII. Astragalus sect. Ammodendron. -Sitzungsber. Österr. Akad. Wiss., Math. naturwiss. Kl., Abt. I, 170: 35-52.

Takhtajan, A. L. 1986: Floristic Regions of the World. – University of California Press, Berkeley.

Yakovlev G. P., Sytin A. K. & Roskov Yu. R. 1996: Legumes of Northern Eurasia, a check-list. –Royal Botanical Gardens, Kew.