کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 460
126. گزارش یک گونه جدید و کلید شناسایی گونه‌های جنس L. Oxalis در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 196-198

منصوره خداشناس؛ طیبه امینی


127. گونه‌های مورفولوژیکی جدید از سیانوفیتای هتروسیست‌دار در شالیزارهای استان گلستان

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 311-317

رقیه سیاه بالایی؛ سعید افشارزاده؛ شادمان شکروی


128. گونهHierochloe odorata ،‌ گزارش جنس جدید از تیره Poaceae برای ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 224-225

محمد امینی راد؛ علی سنبلی؛ عظیم قاسم نژاد؛ جواد هادیان


129. Cerasus paradoxa از تیره Rosaceae، گونه جدید از ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 220-223

محمد مهدی دهشیری؛ ولی ا... مظفریان؛ مسعود احمدی


130. توضیحاتی بر گونه‌های ( Bromus sect. Bromus (Poaceae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-230

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد


131. گزارش دو گونه جدید Medicago biflora و Trigonella tenuis از تبار Trifolieae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 235-238

مسعود رنجبر؛ زهرا حاج مرادی


132. مطالعه بیوسیستماتیک گونه‌های جنسFumaria L. (Fumariaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 294-301

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم‌زاده آرایی؛ پریناز قادم؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدائی


133. کاربرد مورفولوژی فندقه در رده بندی چند گونه از قاصدک (Asteraceae tribe Cichorieae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 249-161

فائزه سوادکوهی؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ عفت جعفری؛ ایرج مهرگان


135. بازنگری تاکسونومی جنس Vulpia (Poaceae, Poeae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 199-206

آمنه فرامرزی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی‌نژاد


136. مطالعه دانه گرده جنس Rosa L. (Rosaceae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 284-293

نرگس فاطمی؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ بهنام حمزه


137. Cousinia olivieri DC.(Asteraceae)، نام قدیمی تر برای گونهC. cirsioides Boiss. از ترکیه

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 231-234

ایرج مهرگان مهرگان


138. آنالیز محدوده کمیابی تیره باقلائیان به جزء جنس گون در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 327-337

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی


140. مورفولوژی دانه گرده Rheum L. (Polygonaceae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 112-117

قدیر طاهری؛ مصطفی اسدی


141. شمارش کروموزومی جدید از جنس Cousinia (sect. Stenocephalae, Cynaroideae) در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 86-93

سیده باهره جوادی


142. تغییر جایگاه رده بندی Astragalus remotiflorus subsp. nigrohirsutusبه سطح گونه بر اساس مطالعات ریخت شناسی و گزارش جدید کروموزومی

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 98-103

امیر برجیان؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری؛ علی‌ اصغر معصومی


143. بازنگری تاکسونومی بخش Fragifera (Vesicaria) از جنس Trifolium از تیره بقولات در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 22-30

مریم حائری‌نسب؛ محمد رضا رحیمی نژاد


144. گونه Astragalus leucargyreus Bornm. چیست و موقعیت سیستماتیکی آن چگونه است

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 67-75

محمد مهدی دهشیری؛ علی اصغر معصومی؛ حسین مصطفوی


145. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Cylindrospermum Kützing ex Bornet & Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 130-140

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی


146. گزارش جدید از جنس Calligonum L. در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 84-85

حسن امیرآبادی‌زاده؛ غلامرضا حسینی بمرود؛ علی‌اصغر معصومی


147. تعیین شاخص‌های کموتاکسونومیک بر پایه پارامترهای محیطی درمنه دشتی در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 149-157

مینا ربیعی؛ یونس عصری؛ بهنام حمزه حمزه؛ عادل جلیلی؛ فاطمه سفیدکن


148. فلور فیتوپلانکتونی تالاب میانکاله

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 141-148

مرتضی مسعودی؛ رضا رمضان‌نژاد ‌قادی؛ حسین ریاحی


149. گونه‌ای جدید و گزارش جدیدی از جنس Acanthophyllum C. A. Mey. از شمال شرق ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 59-63

معصومه محمودی شمس آباد؛ جمیل واعظی؛ فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


150. Aeluropus laciniatus گونه ای جدید از شمال شرق ایران (استان خراسان)

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 64-66

منصوره خداشناس؛ محمد‌رضا جوهرچی