دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. انتشار کنونی گونه (S. aristata (Lamiaceae، پیش‌بینی کنام‌های اکولوژیک در آینده: راهنمایی برای حفاظت گونه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1398

فاطمه معین؛ زیبا جم زاد؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ منصور میرتاج الدینی