کلیدواژه‌ها = No keywords
تعداد مقالات: 116
101. شمارش کروموزومی تعدادی از نهاندانگان ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 67-73

سید محمود غفاری؛ محمد صانعی شریعت پناهی


102. گزارش Fibigia thesigeri بعنوان گونه جدید برای ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 63-64

محمود موسوی


103. جنس میخک (.Dianthus L) در ایران

دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1364، صفحه 9-54

مصطفی اسدی


104. گونه‌های گیاهی جدیدی از علم گیاه‌شناسی و ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 83-94

مصطفی اسدی


105. عدد کروموزومی و میوز در گونه ‌Compositae) Sclerorhachis rechingeri)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 155-158

سید محمود غفاری


106. چهار گونه جدید از ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 159-166

صادق مبین


107. جنس آلاله .Rananculus L در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 104-124

صادق مبین؛ زین‌العابدین ملکی


108. گیاهانی از شمال خراسان، جدید برای ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 149-154

صادق مبین؛ موسی ایرانشهر


109. مطالعاتی درباره گیاهان پائیزه کویر، ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 125-148

مصطفی اسدی


110. گونه‌های گیاهی جدیدی از جنس‌های Nepeta و Ajuga در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1363، صفحه 95-103

زیبا جم‌زاد؛ مطصفی اسدی


111. جنس گز (Tamarix (Tamaricaceae در پاکستان

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 21-68

محمد قیصر


112. گونه جدید (Arum giganteum (Araceae از غرب ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 79-81

احمد قهرمان


113. شمه‌ای از فلور بریوفیت ایران، گزارشات جدید از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 13-19

ولفانگ فری؛ هارولد کورشنر


114. گزارش جدید جنس (Cuscuta (Cuscutaceae از ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 9-12

موسی ایرانشهر


115. نکاتی در مورد فلور و پوشش گیاهی بلوچستان، ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 69-78

مصطفی اسدی؛ هانس رونه مارک


116. گیاهانی از شمال آذربایجان، جدید برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 1-8

مصطفی اسدی