کلیدواژه‌ها = Vitis
تعداد مقالات: 1
1. گزارش گونه جدیدی از جنس Vitis متعلق به تیرهVitaceae برای فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 100-102

مهری دیناروند؛ حمید اجتهادی؛ محمد جنکجو؛ بهرام اندرزیان