نویسنده = مصطفی اسدی
تعداد مقالات: 77
76. گیاهانی از شمال آذربایجان، جدید برای ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 1-8

مصطفی اسدی


77. نکاتی در مورد فلور و پوشش گیاهی بلوچستان، ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1362، صفحه 69-78

مصطفی اسدی؛ هانس رونه مارک