کلیدواژه‌ها = Biodiversity
تعداد مقالات: 9
1. گزارش جدید گونه Ferula hindukushensis (تیره چتریان) برای فلور ایران از خراسان

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 124-129

محمدرضا جوهرچی؛ فرشید معماریانی


2. گلسنگ‌های جدید و قابل ملاحظه از نواحی نیمه‌بیابانی شمال‌شرق ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 140-144

مهرو حاجی منیری؛ هاری زیپمن


3. گزارش داینوفلاژله‌های زره‌دار از آبهای حوالی جزیره هرمز (تنگه هرمز)

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 145-159

بهروز زارعی دارکی؛ الکساندر کراخمالنی


4. گونه Rosa kokanicaدر کوههای بینالود: گزارش جدیدی از تیره گل سرخیان برای فلور ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 11-15

علی اصغر ارجمندی؛ حمید رضا شرقی؛ فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی


5. Festuca karatavica گونه گزارش جدیدی از تیره گندمیان برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-61

فرشید معماریانی؛ علی اصغر ارجمندی


6. یادداشتی بر گلسنگ‌های حومه مشهد (خراسان‌رضوی، شمال‌شرق ایران)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-136

مهرو حاجی منیری؛ مریم جندقی؛ محبوبه مسرورنیا


7. گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-74

فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


9. مقدمه‌ای بر منطقه انتشار و تاکسونومی جنس Verbascum در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 30-32

فریبا شریف نیا