کلیدواژه‌ها = No keywords
تعداد مقالات: 116
1. مطالعاتی درباره جنس گون (Astragalus) از بخش Alopecuroidei در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 39-44

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر مبارکه


3. گزارش گونه جدید از تیره گل‌گاو‌زبان (Boraginaceae) از ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 11-14

محبوبه خاتم‌ساز؛ محمد جوهرچی


4. گونه جدیدی از جنس Onosma برای فلور جهان از غرب ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 51-56

احمد قهرمان؛ فریده عطار


5. جنس Dionysia در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 15-30

زیبا جم‌زاد


7. جنس بنگ دانه (Hyoscyamus ) از تیره سیب‌زمینی در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-38

احمد قهرمان؛ محبوبه خاتم ساز


8. گونه جدید Ribes khorasanica از شمال شرقی ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 7-10

فریده ثقفی؛ مصطفی اسدی


9. گزارشی از مطالعه فلورستیک جریزه قشم

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 57-62

احمد قهرمان؛ فریده عطار


10. مطالعه تشریحی گونه‌های Mentha mozaffarianii وM. longifolia

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 63-72

دینا عزیزیان


11. مطالعات کروموزومی روی بعضی گونه‌های خانواده Boraginaceae از ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 81-94

سید محمود غفاری


12. مطالعه تشریحی دیپلوتنیا دماوندیکا از تیره چتریان

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 73-80

احمد قهرمان؛ غلامرضا امین


13. گزارش‌های جدید از جلبکها در خلیج فارس و فلور ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 95-117

جلوه سهرابی پور؛ رضا ربیعی


14. مطالعاتی در باره جنس گون (Astragalus) بخش Xiphidium در ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 45-50

احمد قهرمان؛ علی اصغر معصومی؛ منیژه پاکروان


15. مطالعاتی در باره فلور ایران

دوره 7، شماره 1، پاییز و زمستان 1394، صفحه 127-140

ولی‌اله مظفریان


16. داده های کروموزوم

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 228-229

دوگلاس ادوارد سولتیس


17. مطالعه مقدماتی فلور خزه‌ای استان گلستان و مقایسه آن با فلور خزه‌ای ایران

دوره 10، شماره 1، پاییز و زمستان 1382، صفحه 63-81

احمد قهرمان؛ کاظم مهدیقلی؛ طاهر نژادستاری؛ فریده عطار


18. یافته‌های جدید درباره جنس گون در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 221-226

علی اصغر معصومی


19. یک گونه جدید از جنس .Nepeta L از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 249-253

زیبا جمزاد


20. بررسی جنس Caralluma در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 255-258

محمود ضعیفی


21. گزارش گونه‌ای از سرخس (Cystopteris regia ) از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 259-264

توماس دنک


22. بررسی سیتوتاگزونومی برخی گونه‌های تیره شب بو از ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 193-206

احمدرضا خسروی؛ علی اصغر معصومی


23. گزارش Lindenbergia indica به عنوان گونه جدید برای ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 231-233

محمود موسوی


24. گزارش گونه‌های جدید برای فلور ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 217-220

مصطفی اسدی


25. مروری بر بخش Leucocercis از جنس Astragalus در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 239-248

علی اصغر معصومی؛ مسعود رنجبر