کلیدواژه‌ها = trichome
تعداد مقالات: 5
1. مطالعه صفات تشریحی و ریزریخت‌شناسی آویشن ایرانی (Thymus persicus)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 145-150

زیبا بختیار؛ علی علی سنبلی؛ محمدحسین میرجلیلی


2. ریز ریخت‌شناسی کرک برخی از گونه‌های جنس Silene در ایران

دوره 24، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 28-45

مهشید شیبانی؛ عاطفه پیرانی


3. مطالعات ریز ریخت شناسی کرک در جنس Marrubium L. ، تیره Lamiaceae در ایران و نقش عوامل محیطی بر گوناگونی آنها

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 39-58

مریم اهوازی؛ زیبا جم زاد؛ غلامرضا بلالی؛ حجت الله سعیدی


4. کاربرد تاکسونومیکی کرکهای دمگل و خورجینک در گونه‌های .Brassicaceae) Alyssum L) ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 133-141

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ مصطفی اسدی؛ مسعود شیدایی


5. ارزش تاکسونومیک صفات مورفولوژیکی فندقه و برگ در جنس‌های Hymenocrater، Nepeta بخش Psilonepeta و Lophanthus

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 80-95

فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان