کلیدواژه‌ها = Anabaena
تعداد مقالات: 3
2. مطالعه مورفومتریک و فیلوژنتیک سویه‌های جنس Anabaena در اکوسیستم‌های خشکی ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 119-129

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ علی سنبلی


3. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-118

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ شادمان شکروی