کلیدواژه‌ها = Nepeta
تعداد مقالات: 9
1. مطالعه سیتولوژیکی چهار گونه انحصاریNepeta L. (نعناییان) در ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 62-66

مریم حسنی‌نژاد؛ زیبا جم‌زاد؛ سعید افشار زاده؛ حجت‌اله سعیدی


2. ارزش تاکسونومیک صفات مورفولوژیکی فندقه و برگ در جنس‌های Hymenocrater، Nepeta بخش Psilonepeta و Lophanthus

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 80-95

فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد؛ طاهر نژاد ستاری؛ ایرج مهرگان


4. موقعیت تاکسونومیک جنس Nepeta L. (Lamiaceae) درکشمیر هیمالیا، هندوستان

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 181-188

توحیدا حسن؛ غلام‌حسن دار؛ انظر احمد خورو


6. شمارش کروموزومی جدید یا نادر برای بعضی از گونه های نهاندانه ایران (2)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 81-86

سید محمود غفاری؛ کاظم کلیچ


7. گونه جدید و گزارشی جدید ازجنس Nepeta از ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 143-148

زیبا جمزاد


8. مطالعه دانه گرده در گونه‌هایی از جنس .Nepeta L در ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 19-26

دینا عزیزیان؛ فریبا سرپوشان؛ زیبا جم‌زاد


9. دو گونه جدید از جنس .Nepeta L از تیره نعنا در ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 43-48

زیبا جمزاد