کلیدواژه‌ها = cytogenetic
تعداد مقالات: 5
1. بررسی تنوع کاریوتیپی در برخی از گونه‌های سرده لاله واژگون (تیره لاله)

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 127-134

فاطمه حزباوی؛ شهلا حسینی؛ قادر میرزا قادری؛ محفوظ ادوایی


3. شمارش کروموزومی گونه های Paronychia kurdica و Salsola yazdiana

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 230-232

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی؛ فرزانه سادات قاسمی؛ سهیلا اشرافی


4. مطالعات سیتولوژیکی جنس . Clypeola L از خانواده شب بو در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 201-210

مریم کشاورزی؛ سوسن عباسیان؛ مسعود شیدائی


5. شمارش کروموزومی و بررسی کاریوتایپ 4 گونه اسپرس برای اولین بار از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 181-185

فریدون انصاری؛ پریچهره احمدیان؛ عبدالرضا نصیرزاده؛ احمد حاتمی