کلیدواژه‌ها = Species richness
تعداد مقالات: 5
2. الگوی پراکندگی جنس کوزینیا در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 137-141

مهدی زارع؛ احمدرضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


3. ارزیابی تاکسونومیک جنس زنبق در کشمیر هیمالیا، هندوستان

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 119-136

چسفیدا اختر؛ انظر احمد خورو؛ اختر حسین ملک؛ غلام حسن در


4. آنالیز محدوده کمیابی تیره باقلائیان به جزء جنس گون در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 327-337

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی


5. الگوی پراکندگی تیره باقلائیان (به جز جنس گون) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 303-313

طلیعه السادات موسوی؛ احمدرضا خسروی