کلیدواژه‌ها = SEM
تعداد مقالات: 8
1. مقایسه ویژگی های ریز ریخت شناسی اپیدرم سطح زیرین برگ و سطح دانه در دو سری از جنس .Crataegus L از تیره گلسرخیان (Rosaceae) و نقش تاگزونومیکی آن ها

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 126-137

بهنام حمزة؛ فریده عطار؛ محمد حسن عصاره؛ علی اصغر معصومی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


2. مطالعات ریخت شناسی و ریز ریخت شناسی گل و فندقه برخی از گونه های (Onosma L. (Boraginaceae در ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 211-227

مهناز عرب عامری؛ احمدرضا محرابیان؛ مسعود شیدایی


3. گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 146-151

عالمه دشتی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا


4. مطالعات گرده‌شناسی جنس Asteraceae) Carduus) در ایران

دوره 19، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 211-220

هجرانه عزیزی؛ مسعود شیدائی؛ مریم نوروزی


5. مطالعه تاکسونومیکی بلوط‌های لوب دار جنگلهای زاگرس

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 62-74

محمد مهرنیا؛ طاهر نژاد ستاری؛ مصطفی اسدی؛ ایرج مهرگان


6. مطالعه میکرو مورفوژیکی جنس (Scutellaria (Lamiaceae در ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 227-239

مریم حسنی نژاد؛ زیبا جم زاد؛ مهدی یوسفی


7. مطالعه ساختار دانه گرده جنس (Artemisia L. (Asteraceae در ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 21-29

احمد قهرمان؛ سید نصر نوربخش؛ کاظم مهدی قلی؛ فریده عطار


8. ترکیب جدیدی از جنس ختمی (.Alcea L) در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 97-98

منیژه پاکروان