کلیدواژه‌ها = Poaceae
تعداد مقالات: 26
1. عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 140-144

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


2. بررسی اجمالی روابط فیلوژنتیکی Bromus pumilio (Poaceae) و خویشاوندان براساس توالی‌های nrDNA ITS و trnL-F

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 1-10

زهرا پورمشیر؛ عاطفه امیراحمدی؛ رضا نادری


3. شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


4. گزارش گراس یکساله به نام Coelachyrum brevifolium از بلوچستان ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 84-87

محمد امینی راد


6. نکاتی در مورد جنس (Piptatherum P. Beauv. (Poaceae در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

بهنام حمزة؛ مصطفی اسدی


7. مروری بر جنس (Eremopoa Roschv. (Poaceae, Poeae در ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 8-15

سرور رحمانیان؛ حجت‌الله سعیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمدرضا رحیمی‌نژاد


8. ساختار تشریحی برگ گونه‌های برگ باریک جنس (Festuca L. (Poeae, Poaceae برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 86-93

سید ذبیح الله حسینی؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ حجت الله سعیدی


9. Festuca karatavica گونه گزارش جدیدی از تیره گندمیان برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 57-61

فرشید معماریانی؛ علی اصغر ارجمندی


10. توضیحاتی بر گونه‌های ( Bromus sect. Bromus (Poaceae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-230

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد


11. بازنگری تاکسونومی جنس Vulpia (Poaceae, Poeae) در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 199-206

آمنه فرامرزی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی‌نژاد


13. یادداشت هایی از جنس Bromus L. (Poaceae)در ایران

دوره 18، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 42-46

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد؛ مصطفی اسدی؛ حجت الله سعیدی


14. بررسی آرایه‌شناسی جنس Cynosurus (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 212-219

الهام رضایی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد


15. ارزش تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس Oryzopsis Michx. (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 263-275

زهرا یزدانبخش؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ مسعود شیدایی؛ مریم کشاورزی


17. بررسی مقایسه ای سیتولوژیکی گونه های حامل ژنوم D در گروه Triticum-Aegilops

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 240-247

فیروزه بردبار؛ حجت الله سعیدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


18. معرفی یک واریته جدید و دو گزارش جدید از جنس (Aeluropus (Poaceae در ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 61-62

منصوره خداشناس


19. گزارش دو گونه Lotus aegaeus و Phalaris canariensis برای اولین بار از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 76-79

حسین معروفی


20. یک گزارش و یک گونه جدید از جنس (Poa L. (Poaceae برای فلور ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 57-60

مهسا کاوسی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستاری


21. کاربرد تاکسونومیکی پروتئین های بذر در جنس Bromus L.

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 126-131

مسعود شیدایی؛ سارا سعیدی؛ مرتضی عطری


22. مطالعات ریزساختاری پوشش کرکی در جنس .Bromus L (تیره گندم) به عنوان شاهد تاکسونومیکی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-137

معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه


23. گونه Bromus catharticus Vahl و واریته Bromus danthoniae Trin. var. uniaristatus Melderis به عنوان دو گزارش جدید از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 33-36

بهنام حمزه؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


24. گونه . Bromus secalinus L به عنوان گزارش جدید از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 71-73

مریم نوروزی؛ مسعود شیدایی؛ اکرم نوری؛ مصطفی اسدی


25. زیرگونه Elymuslazicus subsp. attenuatiglumis به عنوان گزارش جدید برای ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 249-251

مهدی یوسفی