کلیدواژه‌ها = new record
تعداد مقالات: 126
76. گزارش جدیدی برای فلور ایران: (Marrubium duabense Murata (Lamiaceae

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 80-81

فرخ قهرمانی نژاد؛ عاطفه اعزازی


77. گزارش گونه Pyrus pashia از خانواده گل سرخ به عنوان گونه جدیدی برای فلور ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 72-75

اصغر زمانی؛ فریده عطار؛ محمدرضا جوهرچی


78. گزارش Carex pamirica متعلق به تیره اویارسلام ( Cyperaceae ) از فلور ماندابی ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 110-111

اصغر کامرانی؛ محمد امینی راد،؛ عادل جلیلی؛ فریده عطار


80. Ventenata Koeler، گزارش جنسی جدید برای فلور ایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 105-107

بهنام حمزه؛ فرخ قهرمانی‌نژاد؛ محمود بیدار لرد؛ فریده عطار


81. یک مترادف ویک گزارش جدید از جنس فرفیون برای فلورایران

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 112-116

یاسمین ناصح؛ محمد رضا جوهرچی


82. گزارش یک جنس جدید از تیره کاسنی (Soliva pterosperma) از فلور ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 104-106

علیرضا نقی نژاد؛ شهریار سعیدی مهرورز؛ سیده باهره جوادی؛ سمیه رمضانخواه


83. گزارش گونه .Lycium dasystemum Pojark برای اولین بار از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 109-111

نجمه آزادی؛ وحیده ناظری؛ عبدالحمید نمکی شوشتری؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو


84. گزارش گونه .Plantago lachnantha Bge برای اولین بار از ایران

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 107-108

سعید محسن‌زاده؛ وحیده ناظری؛ سید منصور میرتاج‌الدینی


85. گزارش جدید گونه (Duchesnea indica (Rosaceae از ایران، غربی‌ترین حد انتشار گونه در آسیا

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 93-94

حبیب زارع؛ الیاس رمضانی کاکرودی؛ طیبه امینی


86. گزارش گونه Taraxacum aurantiacuDahlstm Dahlst برای اولین بار از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 47-48

عفت جعفری؛ مصطفی اسدی


87. گیاهان ریزوم دار جنس .Allium L در ایران: گزارش دو گونه جدید برای ایران و مروری بر رده‌بندی و جغرافیای گیاهی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 12-20

فرشید معماریانی؛ محمد رضا جوهرچی؛ فورکت خسنوف


88. گونه Bromus catharticus Vahl و واریته Bromus danthoniae Trin. var. uniaristatus Melderis به عنوان دو گزارش جدید از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 33-36

بهنام حمزه؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


89. گزارش دو گونه گلسنگ جدید از جنس Flavopunctellia برای ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 4-5

محمد سهرابی؛ مهیا جمشیدی کیا


90. زیر گونه جدید و گزارشی جدید از جنس Linaria از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 37-42

محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی


91. یاداشتهایی بر تاکسونومی و پراکنش Sameraria (تیره شب بو) در ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 163-168

حمید موذنی؛ شاهین زارع؛ حمیده رنجبر


92. گونه Astragalus skorniakovii گزارش جدیدی برای فلور ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 187-188

یاسمین ناصح؛ محمدرضا جوهرچی


93. گزارش گونه Cephalorrhynchus tuberosus برای اولین بار از ایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 144-146

زهرا توکلی؛ مصطفی اسدی


94. گزارش جدید گونه Galatella litvinovii از ایران، استان خراسان شمالی

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 203-204

مرجانه آیدانی؛ محمدرضا جوهرچی؛ فرخ قهرمانی نژاد


95. گزارش Sameraria stenophylla به عنوان گونه جدیدی برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 63-65

حمید موذنی؛ سپیده ساجدی؛ محمد رضا جوهرچی


96. گزارش (Sesuvium verrucosum Raf. (Aizoaceae بعنوان گونه ای جد ید برای ایران ومحدوده فلورا ایرانیکا

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 87-89

فاطمه فدائی؛ فریده عطار؛ احمد قهرمان


97. گزارش گونه‌های جدید و جالب از تیره اویارسلام برای ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 51-54

محمد امینی راد


99. گزارش جدید گونه Oxalis articulata از ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 55-56

فرخ قهرمانی نژاد؛ فاطمه غلامیان