کلیدواژه‌ها = new species
تعداد مقالات: 113
1. گونه جدید Clematis khuzestanica (Ranunculaceae) از جنوب غرب ایران

دوره 26، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 16-18

مهری دیناروند


2. گونه‌‌ای جدید از جنس Onobrychis (Papilionaceae) از ایران

دوره 24، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 114-119

فرنگیس قنواتی؛ حسن امیرآبادی‌زاده


3. گزارش گونه‌های جدید برای منطقهUstyurt برای فلور ازبکستان

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 98-101

Dilarom Tajetdinova


5. مرور تاکسونومیکی گونه Scutellaria multicaulis در ایران

دوره 23، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 10-24

کیوان صفی خانی؛ زیبا جم زاد؛ حجت اله سعیدی


6. معرفی گونه جدید Nannorrhops baluchestanica از خانواده خرما (Arecaceae) ازجنوب شرق ایران، بلوچستان

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 101-103

منصوره خداشناس؛ صدیقه یوسف نعنایی؛ بهمن پناهی


7. گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 112-120

ولی اله مظفریان


8. یک گونه جدید ازجنس Helichrysum قبیله Gnaphalieae، تیره Asteraceaeاز ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 8-10

پیمان رجایی؛ ولی اله مظفریان


9. گونه جدیدی از جنس Scorzonera، تیره Asteraceae از نطنز، ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-5

سیدرضا صفوی


10. گونه Silene mishudaghensis متعلق به تیره میخکیان، گونه ای جدید ازایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 118-122

عباس قلی پور؛ ندا پارسا خانقاه


11. نگرشی اجمالی بر جنس گون در کوه بز قوش

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 94-100

علی اصغر معصومی؛ ولی اله مظفریان؛ عادل رمضانی


12. یک گونه جدید از جنس Umbelliferae) Bupleurum) از گیلان، ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 83-85

ولی اله مظفریان


14. گونه جدید Campanula kurdistanica (خانواده گل استکانی) از کردستان، ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 35-38

محفوظ ادوایی؛ حسین معروفی


15. گونه Nepeta wuana گونه ای جدید از خانواده نعنا، زیر خانواده Nepetoideae زیرقبیله Nepetinae از چین

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 13-18

هونگ جین دونگ؛ زیبا جمزاد؛ چونلی کزیانگ


16. نکاتی در مورد جنس (Piptatherum P. Beauv. (Poaceae در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-9

بهنام حمزة؛ مصطفی اسدی


17. گونه های جدید و گزارش های تازه از تیره کاسنی در ایران

دوره 21، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 24-29

ولی اله مظفریان


18. گونه جدید از جنس .Saponaria L تیره میخک از ایران

دوره 20، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 146-151

عالمه دشتی؛ مصطفی اسدی؛ فریبا شریف نیا


19. گونه جدیدی از جنس Atraphaxis (تیره علف هفت بند) از شمال شرق ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 1-4

سولماز توکلی؛ شاهرخ کاظم پور اوصالو؛ ولی اله مظفریان


20. یک گونه جدید شنگ (.Tragopogon L) متعلق به تیره کاسنی از ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 5-7

سیدرضا صفوی؛ حسین معروفی


21. گونه Syntrichia sinensis (Müll. Hal.) Ochyra، گزارش جدیدی از تیره Pottiaceae برای فلور خزه‌ای ایران

دوره 20، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 109-111

سمانه آخوندی درزیکلایی؛ سعید شیرزادیان؛ مجید اسکندری


23. گونه جدیدی از جنس مارچوبه (Asparagus) در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 44-46

سیدمحمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی


24. یک گونه جدید و یک گزارش جدید از جنس Agrostis برای فلور ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 40-43

قدیر طاهری


25. تاکسونومی جنس (Oxytropis (Fabaceae در ایران

دوره 19، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-28

علی‌اصغر معصومی