کلیدواژه‌ها = Iran
تعداد مقالات: 468
176. گونه جدید Minuartia sabalanica (Caryophyllaceae) از شمال غربی ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 220-226

گلاله مصطفوی؛ مصطفی اسدی؛ طاهر نژادستای؛ فریبا شریف نیا؛ ایرج مهرگان


177. گزارش گونه‌ای درختچه ای ازجنس Solanum (Solanaceae) برای اولین بار از فلور ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 254-256

بهمن اسلامی؛ علیرضا نقی نژاد


178. ارزش تاکسونومیکی ساختار تشریحی برگ در گونه‌های جنس Oryzopsis Michx. (Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 263-275

زهرا یزدانبخش؛ رمضان علی خاوری نژاد؛ مسعود شیدایی؛ مریم کشاورزی


179. زیر گونه Silene odontopetala subsp. congesta گزارشی جدید برای فلور ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 78-80

عباس قلی پور؛ حسین معروفی


180. بررسی و مطالعه فلور خزهای ارتفاعات الوند همدان، غرب ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 125-132

سوگل فریدونفر؛ سعید شیرزادیان؛ مسعود رنجبر؛ فرخ قهرمانی نژاد


181. یادداشتی بر گلسنگ‌های حومه مشهد (خراسان‌رضوی، شمال‌شرق ایران)

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 133-136

مهرو حاجی منیری؛ مریم جندقی؛ محبوبه مسرورنیا


182. یافته‌های تکمیلی از جنس گون بخش Hymenostegis (باقلائیان) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 15-19

علی باقری؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد


183. مروری بر جنس اسنکبیل (Calligonum) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 43-54

علی اصغر معصومی


184. ریخت شناسی دانه گرده در جنسL. Fumaria (Papaveraceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 98-104

مریم کشاورزی؛ فاطمه ابراهیم زاده آرائی؛ فرزانه حبیبی تیرتاش؛ مسعود شیدایی


185. گونه Aethionema sabzevaricum( Brassicaceae)، گونه ای جدید از ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 119-124

احمد رضا خسروی؛ محمد رضا جوهرچی


186. مطالعه نمونه‌های خاکزی جنس Anabaena Bory ex Bornet et Flahault از تیره Nostocaceae در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 105-118

زینب شریعتمداری؛ حسین ریاحی؛ شادمان شکروی


187. بررسی آرایه شناسی جنس Acanthophyllum از تیره میخک در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 24-39

شیرین بصیری اصفهانی؛ بتول بیدی؛ مصطفی اسدی؛ محمد رضا رحیمی نژاد


188. گزارش دو گونه جدید از جنس Cousinia Cass. برای فلور ایران از خراسان

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 69-74

فرشید معماریانی؛ محمدرضا جوهرچی


189. آرایه شناسی جنس‌های Phragmites و Schismus از تیره گندمیان در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 40-42

منصوره خداشناس


190. گزارش‌های جدید از قبیله هدی زاره (خانواده بقولات) از ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-68

حسن امیرآبادی زاده


192. یک گونه جدید از هدیزاروم (باقلائیان) و یک گزارش تازه از آنمون (آلاله‌ایان) از استان آذربایجان شرقی، مرند، ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 20-23

سمیه اکرمی؛ ولی‌اله مظفریان؛ علی‌اصغر معصومی؛ طاهر نژادستاری


193. مطالعه بیوسیستماتیکی چهار واریته Alyssum minus (Brassicaceae) در ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 55-62

منیژه پاکروان‏؛ زهرا ناظم بکائی؛ سمن بلوریان


195. بازنگری تاکسونومیک بخش جدید Cousinia sect. Chaetocephalae از تیره Asteraceae

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 191-196

مصطفی اسدی


196. گونه جدیدی از جنس مرزه Satureja kermanshahensis (Lamiaceae) از ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 213-217

زیبا جم‌زاد


198. آناتومی برگ برخی از گونه‌های بید (تیره بید) در ایران

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 293-302

زهره خلیلی؛ علی اصغر معصومی؛ فرخ قهرمانی نژاد؛ حسین میرزایی ندوشن


199. تعیین سطح پلوئیدی گونه Aegilops cylindrica در ایران از طریق فلوسایتومتری و شمارش کروموزومی

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 258-266

بهنام بخشی؛ محمد جعفر آقایی؛ محمد رضا بی همتا؛ فرخ درویش؛ عیسی ظریفی


200. سه گونه جدید و دو گزارش تازه برای ایران از استان ایلام

دوره 16، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 204-212

ولی الله مظفریان