کلیدواژه‌ها = Lotus
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تاکسونومی جنس Lotus در ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 16-20

نسترن جلیلیان؛ مصطفی نعمتی پیکانی؛ مصطفی اسدی


2. شمارش کروموزومی جدید یا نادر برای بعضی از گونه های نهاندانه ایران (2)

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 81-86

سید محمود غفاری؛ کاظم کلیچ


3. بررسی پروتئینهای ذخیره‌ای بذردر برخی جمعیتها و گونه‌های .Lotus L

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 15-22

نسترن جلیلیان؛ مسعود شیدایی؛ مصطفی اسدی؛ محمود موسوی