کلیدواژه‌ها = Scorzonera
تعداد مقالات: 6
1. گونه Scorzonera tomentosa L. گزارشی جدید از تیره Asteraceae برای ایران

دوره 25، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 40-43

سیدرضا صفوی


2. گونه جدیدی از جنس Scorzonera، تیره Asteraceae از نطنز، ایران

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-5

سیدرضا صفوی


4. یک گزارش جدید و یک گونة جالب از جنس Scorzonera برای ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 159-162

سید رضا صفوی


5. موانع تشکیل بذر در زنجبیل (Zingiber officinale)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 119-129

پر ماندانا داس؛ اس رای؛ آنات باندهو داس