کلیدواژه‌ها = Scrophulariaceae
تعداد مقالات: 7
1. عدد کروموزومی چند گونه گیاه آوند دار از ایران

دوره 25، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 140-144

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


2. شمارش کروموزومی چند گونه گیاهی از ایران

دوره 23، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 136-139

سعیده سادات میرزاده واقفی؛ عادل جلیلی


3. گونه های جدید و گزارش های تازه از استان گیلان، ایران

دوره 22، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 112-120

ولی اله مظفریان


4. تاکسونومی جنس Nanorrhinum ازتیره Scrophulariaceae در ایران

دوره 16، شماره 1، بهار و تابستان 1389، صفحه 114-124

صدیقه یوسف نعنایی؛ دکتر اختر توسلی


6. گونه جدید Linaria boushehrensis از ایران

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 16-22

سید محمد مهدی حمدی؛ علی اصغر معصومی؛ مصطفی اسدی


7. گزارش دو گونه جدید ازجنس Linaria ازایران

دوره 12، شماره 2، پاییز و زمستان 1385، صفحه 189-192

سید محمد مهدی حمدی؛ مصطفی اسدی؛ علی اصغر معصومی؛ محمد رضا جوهرچی