کلیدواژه‌ها = Cytology
تعداد مقالات: 3
1. گزارش یک عدد کروموزومی جدید و تنوع کاریوتیپ در Thymus transcaspicus Klokov.

دوره 22، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 59-64

مهدی مرادی،؛ وحیده ناظری جونقانی؛ محمدرضا حسندخت


2. گزارش کروموزومی سه گونه گیاهی از فلور ایران

دوره 21، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 165-168

فرزانه سادات قاسمی؛ عادل جلیلی؛ سعیده سادات میرزاده واقفی


3. مطالعه تاکسونومی، ریخت‌شناسی و سلولی جنس معرفی شده با نام قبلی Nardurus Reichenb. (Poeae, Poaceae) در ایران

دوره 17، شماره 2، پاییز و زمستان 1390، صفحه 189-199

سمیه ذوقی؛ حجت‌الله سعیدی؛ محمد‌رضا رحیمی‌نژاد