کلیدواژه‌ها = Papilionaceae
تعداد مقالات: 8
2. گزارش‌های جدید از قبیله هدی زاره (خانواده بقولات) از ایران

دوره 17، شماره 1، بهار و تابستان 1390، صفحه 63-68

حسن امیرآبادی زاده


3. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Afghanicae از ایران

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1388، صفحه 45-50

حسن امیرآبادی زاده؛ فرنگیس قنواتی؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر


4. یک گونه جدید از جنس Lathyrus از بخش Platystylis برای ایران و جهان

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1387، صفحه 7-9

ولی اله مظفریان؛ مریم اهوازی؛ محمد مهدی چرخچیان


5. گونه جدیدی از جنس Onobrychis بخش Heliobrychis از ایران

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1386، صفحه 53-56

حسن امیر آبادی زاده؛ مسعود عباسی؛ مسعود رنجبر


6. گونه جدید ASTRAGALUS KABUTARALANENSIS از استان لرستان، ایران

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1384، صفحه 193-195

علی اصغر معصومی؛ محمد مهدی دهشیری


7. گزارشهای جدید و جالب از ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 187-190

بهنام حمزه؛ عادل جلیلی


8. گزارش Cicer bijugum به عنوان گونه ای جدید برای ایران

دوره 9، شماره 1، پاییز و زمستان 1380، صفحه 89-91

نسترن جلیلیان