کلیدواژه‌ها = Bromus
تعداد مقالات: 6
1. توضیحاتی بر گونه‌های ( Bromus sect. Bromus (Poaceae در ایران

دوره 18، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 226-230

رضا نادری؛ محمد رضا رحیمی نژاد


2. کاربرد تاکسونومیکی پروتئین های بذر در جنس Bromus L.

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1387، صفحه 126-131

مسعود شیدایی؛ سارا سعیدی؛ مرتضی عطری


3. مطالعات ریزساختاری پوشش کرکی در جنس .Bromus L (تیره گندم) به عنوان شاهد تاکسونومیکی

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1386، صفحه 129-137

معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه


4. مطالعه ساختار تشریحی بعضی از گونه های جنس (Bromus L. (Poaceae در ایران

دوره 12، شماره 1، بهار و تابستان 1385، صفحه 1-14

احمد قهرمان؛ معصومه عالمی؛ فریده عطار؛ بهنام حمزه؛ تراویس کلمبوس


5. گونه . Bromus secalinus L به عنوان گزارش جدید از ایران

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1384، صفحه 71-73

مریم نوروزی؛ مسعود شیدایی؛ اکرم نوری؛ مصطفی اسدی


6. گزارش گونهBromus arvensis برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 173-175

اکرم نوری؛ مریم نوروزی؛ دینا عزیزیان؛ مسعود شیدایی؛ فریدون ترمه