نویسنده = محمود ضعیفی
تعداد مقالات: 6
2. گزارش جنس جدید Ogastemma از تیره گل گاو زبان برای اولین بار از فلور ایران

دوره 15، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 172-174

محمود ضعیفی؛ سلیمه رمضانزاده


3. گزارش جنس Gontscharovia برای اولین بار از ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1383، صفحه 163-165

زیبا جم‌زاد؛ محمد حاتمی؛ محمود ضعیفی


4. شمارش کروموزومی گونه‌های جنس کهور (Prosopis) در ایران

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1381، صفحه 239-244

محمود ضعیفی؛ وحیده ناظری؛ مصطفی اسدی؛ شهرام پورسیدی


5. دو گونه جدید جنس Vincetoxicum از ایران

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1378، صفحه 105-110

محمود ضعیفی


6. بررسی جنس Caralluma در ایران

دوره 7، شماره 2، بهار و تابستان 1377، صفحه 255-258

محمود ضعیفی